ชื่อสถาบัน

สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์
(Bangkok Institute of Theology)

ข้อพระคัมภีร์ประจำสถาบัน

“จงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้ว เป็นคนงานที่ไม่ต้องอาย ใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้อง”

(2 ทิโมธี 2:15)

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นแหล่งที่สร้างองค์ความรู้และนักวิชาการด้านคริสตศาสนศาสตร์ที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์โดยการเป็นศิษยาภิบาล ผู้ประกาศ ผู้บุกเบิกคริสตจักร มิชชันนารีข้ามวัฒนธรรม และบุคลากรด้านคริสเตียนศึกษา เพื่อการรับใช้คริสตจักร องค์กรคริสเตียน และสังคมด้วยความมั่นคงและยั่งยืน

หลักความเชื่อขั้นพื้นฐาน

  1. เชื่อว่า พระคริสตธรรมคัมภีร์ทั้งภาคพันธสัญญาเดิม และภาคพันธสัญญาใหม่เป็นพระวจนะของพระเจ้าที่ได้รับการดลใจ เป็นมาตรฐานสูงสุดของความเชื่อ การปฏิบัติที่ถูกต้อง และไม่มีข้อผิดพลาดแต่ประการใด
  2. เชื่อว่า หลักข้อเชื่อของอัครธรรมทูต (Apostolic Creed) และหลักข้อเชื่อไนเซีย (Nicene Creed) ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากคริสตจักรยุคต้น เป็นหลักความเชื่อพื้นฐานที่ถูกต้องของคริสเตียน

คติพจน์

อุทิศ สร้างสรรค์ มุ่งมั่นรับใช้

สีประจำสถาบัน

สีฟ้า – ขาว

ต้นไม้ประจำสถาบัน

มะเดื่อเทศ

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ประกอบด้วย

  • วงกลมด้านนอก แสดงถึง โลกและชุมชนที่เราต่างก็เป็นส่วนหนึ่ง และจะต้องมีความสัมพันธ์  และรับผิดชอบต่อกันและกัน
  • เครื่องหมายกางเขน หมายถึง ความรัก ความเสียสละของพระเยซูคริสต์และเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของคริสตชน
  • รัศมีของพระเยซูคริสต์ หมายถึง รัศมีภาพของพระคริสต์ที่อยู่ท่ามกลางมนุษย์และมนุษยชาติจะอยู่ร่วมกันอย่างมีศักดิ์ศรีของความเป็นคน

Inspiration แนวคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ์ 80 ปี BIT

80 หมายถึง ครบรอบ 80 ปี คริสตจักรภาค 7
ภายใต้หัวข้อ “The Beginning of The New Normal” จุดเริ่มต้นการใช้ชีวิตแบบใหม่

โดยลายเส้นทั้ง 3 เส้น สีทองเชื่อมโยงถึงวัตถุประสงค์ 3 สิ่งคือ

  • New Connections (สานสัมพันธ์พี่น้อง)
  • New Generations (เสริมสร้างคนรุ่นใหม่)
  • New Offerings (สร้างสรรค์มอบถวาย)

สีน้ําเงิน สื่อถึงความศรัทธา หนักแน่น มั่นคง สีทอง สื่อถึงความก้าวหน้า ความเจริญรุ่งเรือง

ลายเส้นเลข 8 มีมุมมองได้ 2 นัย คือ มองได้ทั้งเลขอารบิค และเลขไทย (๘) เกี่ยวตวัดเป็น สัญลักษณ์อนันต์ (0, Infinity) อันสื่อถึงพลังในการขับเคลื่อนพัฒนาไม่สิ้นสุด (Infinity) โดยเชื่อมโยงตราสัญลักษณ์ จัดวาง อย่างมีเอกภาพ ให้ความรู้สึกถึงความรัก ความสามัคคีอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

ตัวอักษร S: Standard มาตรฐานการดําเนินขององค์กร – ลายเส้นเคลื่อนไหวสื่อถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง นําสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จ