Family Night 2017

[fshow photosetid=72157698005873374]

กิจกรรม Family Night  จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2018 เวลา 17.30 น. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้สามัคคีธรรม ทำกิจกรรมและรับประทานอาหารร่วมกัน นอกจากนั้นยังได้จัดกิจกรรมอำลานักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยได้อธิษฐานเผื่อและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าร่วมกัน