กิจกรรม “คนแห่งพระคัมภีร์”

[fshow photosetid=72157698006204624]

คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาฝ่ายธรรมชีวิต ได้นำจัดกิจกรรมคนแห่งพระคัมภีร์ขึ้น เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2017 เพื่อเป็นการจัดแข่งขันความรู้พระคัมภีร์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ เอเสเคียล ดาเนียล โฮเชยา โยเอล อาโมส โอบาดีห์ มาระโก โคโลสี และฮีบรู รายการแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 การวัดความจำในการท่องคำเนื้อหาของข้อพระคัมภีร์ (ชัวร์หรือมั่วนิ่ม) ช่วงที่ 2 การทายรูปภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ในพระคัมภีร์ (จิ๊กซอว์) และช่วงที่ 3 การตอบคำถามจากพระคัมภีร์ สร้างความตื่นเต้นและความประทับแก่ผู้เข้าร่วม