การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2018 (14 ส.ค. 2018)

[fshow photosetid=72157674937169178]

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2018 เวลา 09.00 – 12.00 น. สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 17 คน โดยมีการปฐมนิเทศของฝ่านวิชาการ ฝ่ายบริการ และฝ่ายพัฒนานักศึกษา