กิจกรรมคารวะอาจารย์ 2018 (19 ก.ย. 2018)

[fshow photosetid=72157701339014091]

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2018 ณ ห้องนมัสการ เวลา 11.00 น. ได้มีกิจกรรมคารวะอาจารย์ โดยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาสถาบุนกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ เป็นฝ่ายจัดกิจกรรม นำนมัสการโดย นักศึกษาวันชัย วนาไพรสนธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เทศนาโดย ศาสนาจารย์วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล ในหัวข้อ “ให้ความเคารพผู้มีพระคุณ” จากพระธรรมเอเฟซัส 6:1-4 จากนั้นได้มีพิธีคารวะอาจารย์ มีการถวายเพลงพิเศษโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในบทเพลง “แท่นบูชาภายในดวงใจ” จากนั้นเป็นการชมวีดิทัศน์ระลึกพระคุณครู ขับร้องบทเสภาพระคุณครูโดย นักศึกษาศิวกร บุญงาม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตัวแทนนักศึกษากล่าวเชิดชูพระคุณครูโดย นักศึกษาสิริวิทย์ ตู้จินดา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากนั้นตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ถือพานไหว้ครู มอบพานไหว้ครูแก่ตัวแทนคณาจารย์ และนักศึกษาทุกคนได้ร่วมกิจกรรมไหว้ครู โดยเรียงตามชั้นปี จากนั้นนักศึกษาได้ร่วมกันอธิษฐานเผื่อคณาจารย์