นมัสการรุ่งอรุณ 2018

[fshow photosetid=72157699637198822]

สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “นมัสการรุ่งอรุณ” ในทุกเช้าวันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 06.30 – 07.00 น. ตลอดปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2018 ถึงเดือนเมษายน 2019 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสนมัสการพระเจ้าร่วมกัน และเป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษาบนหลักการของพระคริสตธรรมคัมภีร์ และเป็นการฝึกวินัยชีวิตในการตื่นเช้า อีกทั้งเป็นการฝึกทักษะการนำเพลงนมัสการ การนำอธิษฐาน การเล่นดนตรี และการแบ่งปันพระวจนะ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการเป็นผู้รับใช้พระเจ้า