การนมัสการโดยใช้ภาษาอังกฤษ 2018

[fshow photosetid=72157672776613787]

สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการนมัสการโดยใช้ภาษาอังกฤษ ในทุกวันพฤหัสสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนานักศึกษาให้มีพัฒนาการด้านทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะภาษาอังกฤษที่เน้นการสื่อสารในอาชีพ (English for Occupational Purposes) โดยอาจารย์ ดร. ยัง ซัน ชิน อาจารย์ฝ่ายต่างประเทศ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม โดยติดต่อคณาจารย์ที่สามารถเทศนาเป็นภาษาอังกฤษให้มาร่วมเทศนา และให้นักศึกษาได้มีโอกาสนำนมัสการเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเป็นการฝึกทักษะ