ตัวแทนนักศึกษาร่วมสังเกตการณ์ การประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรฯ สมัยสามัญครั้งที่ 35

[fshow photosetid=72157703387014994]

ในวันที่ 22-26 ตุลาคม 2018 นักศึกษาคณะคริสตศาสนศาสตร์ในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 จำนวน 16 คน ได้เดินทางไปเป็นผู้สังเกตการณ์การประชุมสมัชชาสภาคริสตจักรในประเทศไทย สมัยสามัญครั้งที่ 35 ณ โรงแรมโลตัสบางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่