คณะสตรีมาเยี่ยมเยียนสถาบันฯ

[fshow photosetid=72157704251654944]

ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2018 คณะสตรีภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศ ได้มีการเดินทางมาเยี่ยมเยียนสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ เพื่อเป็นการหนุนใจบรรดานักศึกษาให้มีกำลังใจในการเรียน การฝึกฝนตนเองในการเตรียมตัวเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในอนาคต ทำให้นักศึกษาและคณาจารย์ทุกท่านได้รับคำหนุนใจ กำลังใจเป็นอย่างมาก ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น และเต็มไปด้วยพระพรของพระเจ้า