[2018-12-17] เยี่ยมเยียนมูลนิธิบ้านพระพร

[fshow photosetid=72157676324184697]

ในวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2018 ชมรม Mission (การประกาศพระกิตติคุณข้ามวัฒนธรรม) ได้มีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่โดยเป็นการศึกษาดูงานพันธกิจการประกาศกับผู้ต้องขังในเรือนจำ ณ มูลนิธิบ้านพระพร ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อเลี้ยงดูฟูมฟักผู้ต้องขังที่กำลังจะพ้นโทษและทั้งผู้ที่พ้นโทษแล้ว โดยคนกลุ่มนี้อยู่ในกระบวนการติดตามผลและเสริมสร้างฝ่ายจิตวิญญาณหลังจากที่ได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์แล้วในเรือนจำ ซึ่งภายในมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการศึกษา และการสร้างอาชีพ ให้กับผู้ต้องขัง การเยี่ยมเยียนครั้งนี้ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของการประกาศข่าวประเสริฐให้กับกลุ่มคนพิเศษ ซึ่งพระเจ้าก็ทรงรักและห่วงใยเขาเหล่านั้นเช่นกัน