ค่ายเอกสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 (11-13 ม.ค. 2019)

ในวันที่ 11-13 มกราคม 2019 นักศึกษา M.Div และคณาจารย์ ได้เข้าร่วมสัมมนาศึกษาข้อเชื่อศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนท์ หรือค่ายเอกสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ณ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐมโดยการสัมมนาครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างนิกายโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนท์ในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น เพื่อความเป็นเอกภาพในพระกายของพระคริสต์ ซึ่งภายในงานสัมมนาประกอบไปด้วยกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างสัมพันธ์ การบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญของทั้งสองนิกาย เพื่ออธิบายและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเชื่อของแต่ละนิกาย มีการทัศนศึกษานอกสถานที่ และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อีกมากมาย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นภายในครอบครัวของพระคริสต์ นับว่าเป็นการประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการจัดการสัมมนาครั้งนี้