[2019-03-11] การบรรยาย “คำว่า ศบ.” โดย ศจ.สุรพันธ์ พุ่มพวง

[fshow photosetid=72157690506297743]

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 2019 คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ จาก ศจ.สุรพันธ์ พุ่มพวง (คำว่า “ศบ.”) โดยเป็นการบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์การรับใช้พระเจ้าในการเป็นศิษยาภิบาลของวิทยากร แนวทางในการเป็นศิษยาภิบาล การใช้ของประทานส่วนตัวในการรับใช้พระเจ้า และมีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ถามคำถามคาใจเกี่ยวกับการเป็นศิษยาภิบาล เพื่อเป็นแนวทางในการรับใช้พระเจ้าของนักศึกษาต่อไปในอนาคต ทั้งนี้กิจกรรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน นักศึกษาได้รับแนวทาง และกำลังใจในการเตรียมตัวออกไปเป็นผู้รับใช้พระเจ้าโดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะออกไปเป็นศิษยาภิบาล นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการผลงานคริสตศิลป์ของ ศจ.สุรพันธ์ ที่เกิดจากการใช้ของประทานของท่านในการสรรค์สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมเพื่อเป็นประโยชน์ในการงานของพระเจ้าต่อไป