[Camp] ค่ายอนุชนทั่วประเทศ 2019 “CCT The Next Gen”

[fshow photosetid=72157708456435614]

หน่วยงานอนุชนสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้จัดค่ายเยาวชนทั่วประเทศ ในหัวข้อ “CCT The Next Gen” เมื่อวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2019 ที่ผ่านมา โดยจัดค่ายที่โรงเรียนผดุงราษฏร์ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งนักศึกษาของสถาบันฯ ได้มีส่วนร่วมในการเป็นพี่เลี้ยงและพี่สตาฟ ในค่ายนี้ ค่ายดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างคนรุ่นใหม่โดยใช้ต้นแบบจากชีวิตของโยชูวา เพื่อถ่ายทอดหลักสูตรการสร้างผู้นำ ประกอบกับสื่อเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในเชิงสร้างสรรค์ โดยมีอนุชนเข้าร่วมทั้ง 20 ภาค ประมาณ 400 กว่าคน และสตาฟอีก 100 กว่าคน ภายในค่ายมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เยาวชนได้เลือกเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจ เช่น เวิร์คช็อป ดนตรี การร้องเพลง การแสดง การเต้น การพับกระดาษ ศิลปะ การประกาศพระกิตติคุณ เศรษฐกิจพอเพียง การเรียนพระคัมภีร์ออนไลน์กับพี่ซัน ในช่วงบ่ายก็จะมีการเล่นกีฬาสี ศึกษาดูงานตามพื้นที่ในแต่ละวัน บรรยากาศการนมัสการนำโดยวงเกรสฟูแบร์ด เทศนาโดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง ตลอดทั้ง 4 คืน และในช่วงเช้าของทุกวันจะมีการเฝ้ากลุ่มและศึกษาพระคัมภีร์ตามชั้นเรียนที่แบ่งตามอายุของผู้เรียน โดยวิทยากรรุ่นใหม่ เป็นบทเรียนชีวิตของโยชูวา นอกจากนี้ในทุกๆคืนยังเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ใช้เวทีแสดงความสามารถและความกล้าหาญ อย่างเต็มศักยภาพ