[Camp] ค่ายถวายตัว คจ.ประตูสู่อีสานและ คจ.ในเครือ “ฉันเป็นคนพิเศษ”

[fshow photosetid=72157678124273017]

ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2019 ที่่ผ่านมานักศึกษาสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ได้มีโอกาสร่วมงานกับคริสตจักรประตูสู่อีสานและคริสตจักรในเครือในการจัดค่ายถวายตัวในหัวข้อ”ฉันเป็นคนพิเศษ”บรรยากาศของงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานและพระพรของพระเจ้า ลูกค่ายทุกคนได้รับการหนุนใจเติมเต็มจากค่ายครั้งนี้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการนมัสการฟื้นฟู การเทศนา การศึกษาพระคัมภีร์ การทำกิจกรรมท้ายบทเรียนและกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เราหวังว่าจะทำให้ลูกค่ายรักพระวจนะของพระเจ้ามากขึ้นและนำไปสู่การถวายตัวรับใช้พระเจ้าในคริสตจักรและยิ่งไปกว่านั้นคือถวายตัวเรียนพระคัมภีร์รับใช้พระเจ้าต่อไปในอนาคต