[2019-05-28] นักศึกษา M.Div สอบประมวลความรู้

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2019 นักศึกษา M.Div ปี 3 จำนวน 10 คน สอบประมวลความรู้ปากเปล่า โดยคณาจารย์ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์