การถวายเพลงพิเศษของนักศึกษาภาคเผ่า (2/2562)

[fshow photosetid=72157714253672996]

ปีการศึกษา 2/2562 นักศึกษามีการถวายเพลงสรรเสริญพระเจ้าภาค-เผ่า ที่เป็นอัตลักษณ์ภาษาของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ และการถวายเพลงสรรเสริญพระเจ้าของกลุ่มชมรม ชั้นปีต่างๆ