[Camp] ค่าย Power of Love 2020

ค่ายอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริการ (Power of love) 2020

เมื่อวันที่ 9-15 เมษายน 2563 ณ.คริสตจักรกิ่วผักเผ็ด ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ทางสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ได้วางแผนโครงการร่วมกับคริสตจักรกิ่วผักเผ็ด เพื่อก่อสร้างบ่อบัพติศมาและขยายอาคารนมัสการพระเจ้า แต่เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ทางสถาบันฯจึงยกเลิกการนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ แต่ยังดำเนินโครงการต่อไป โดยส่งมอบเงินที่ได้รับจากการถวายเพื่อค่ายทั้งหมดให้กับทางคริสตจักรกิ่วผักเผ็ด เพื่อดำเนินการก่อสร้างตามแผนที่วางไว้