[Photo] ปัจฉิมนิเทศ 2563

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 จัดขึ้นที่สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ในวันที่ 29-31 มีนาคม 2564 โดยมีอาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตได้เข้าร่วมการชี้แนะการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การทำงานหลังสำเร็จการศึกษา