[Photo] นมัสการในโอกาสสำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 70 (03/11/2023)

การนมัสการเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา บัณฑิตรุ่นที่ 70 เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2023 ณ สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์