การสอนที่ดีที่ครบวงจร

Teaching Wellness คือการสอนที่ดีที่ครบวงจร คือการสอนมีเป้าหมายที่จะช่วยให้ผู้เรียน “เป็นสาวก” มีชีวิตที่ “เปลี่ยนแปลงและเติบโต” เป็น “ผู้ใหญ่ในพระคริสต์” “รับใช้ถวายเกียรติแด่ พระเจ้า” เป็นชีวิตที่มีเปลี่ยนแปลงและเติบโตทั้ง…

  • Head (พุทธิพิสัย/ความรู้ ความเข้าใจ/ทัศนคติที่ถูกต้องตามพระวจนะพระเจ้า)
  • Heart (เจตพิสัย/ความรู้สึก /ความปรารถนา/ค่านิยมที่ถูกต้องตามพระทัยพระเจ้า)
  • Hand (ปฏิบัติพิสัย/ความประพฤติ/การกระทําตามพระทัยพระเจ้า)

ในการสอนให้เกิด wellness ผู้สอนสามารถใช้หลักการสอนต่าง ๆ ช่วยให้ผู้เรียนได้พบความจริง ด้วยตัวเอง ให้ความเข้าใจในความจริงนั้นนําเขาไปสู่การกระทํา เราสามารถจัด “หลักการสอน” ใหญ่ๆ เป็น 6 หลัก ดังนี้

  1. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม (Participation)
  2. ให้ผู้เรียนได้ค้นพบด้วยตัวเอง (Self Discovery)
  3. ใช้เรื่องเล่า (Story)
  4. ให้คิดรวบยอด Concept)
  5. ใช้คําถาม (Question)
  6. ใช้ภาพพจน์เปรียบเทียบ (Analogy)

เราสามารถเห็นทั้งเป้าหมายและหลักการสอนนี้จากพระเยซูคริสต์ ในลูกา 10:25-36 พระองค์ให้ “ผู้เรียนมีส่วนร่วม พระองค์ถาม-ตอบ อภิปราย คุยกัน เช่น เขียนว่า อย่างไร… ท่านอ่านแล้วเข้าใจอย่างไร… (ข้อ 26) พระองค์ทรงเน้นจุดประสงค์การสอนคือความเข้าใจ (Head) นําไปสู่การกระทํา (Heart and Hand) เป็นเป้าหมายของการสอนอย่าง wellness พระองค์ย้ำให้ “ไปทําด้วยใจที่เข้าใจ รักและเมตตา” (ข้อ 28, 37) พระองค์ให้ “ผู้เรียนค้นพบด้วยตัวเอง” พระองค์ ถามตอนสุดท้ายว่า “ท่านเห็นว่าในสามคนนั้น คนไหนถือได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้น” (ข้อ 36) เมื่อผู้เรียนถามว่า “ใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้า” (ข้อ 29) พระองค์ก็ตอบด้วย “เรื่องเล่า” (ข้อ 30-35) พระองค์ให้คิด “ความคิดรวบยอด” ด้วยคําถาม “ในสามคนนั้นใครเป็นเพื่อนบ้าน” ในกรณีนี้ เรื่องเล่าก็เป็นภาพพจน์เปรียบเทียบในตัวเองแล้ว

ในการสอนให้ผู้เรียนเกิด “ความคิดรวบยอด” นั้นคือ สอนให้วิเคราะห์ (แยกแยะความเหมือน ความต่างและเชื่อมความสัมพันธ์ แล้วสรุปเป็นภาพรวม) การสอนให้คิดรวบยอดนั้นสามารถสอนผ่านหลายทาง เช่น เขียน mind map, เขียน flow chart, เขียนเป็นตาราง, เขียนเป็นกราฟ, เขียน รวบเป็น “คําคมรวบยอด”, เขียน diagram, สร้างภาพ model เป็นต้น

ในการสอนวิชาคริสเตียนศึกษาแก่นักศึกษาศาสนศาสตร์โท (M.Div.) ช่วง COVID online ในช่วง Summer 2020 จึงได้สอนหลักการสอนที่ดีที่ครบวงจรโดยใช้พระธรรม 2 พงษ์กษัตริย์ 5:1-19 เรื่องนาอามาน เมื่อศึกษาแล้ว จึงได้ภาพที่เป็นความคิดรวบยอด เพื่อเข้าใจพระธรรม ตอนนี้ได้ชัดเจนรอบด้านขึ้น

** บทความจากสารผู้เลี้ยง บีไอที ฉบับสุขภาวะที่ดีฝ่ายจิตวิญญาณ (Spiritual Wellness) หน้า 8-9