แนะนําบุคลากร (2020)

อาจารย์อนุสรณ์ คชเกร็ง,
หัวหน้าวิชาภาษาอังกฤษ/เจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายวิชาการ

การศึกษา

  • ปริญญาโท M.Ed. (Educational Administration) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
  • ปริญญาตรี B.A. (English) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ประสบการณ์ทำงาน

ก่อนที่จะมารับใช้ที่บีไอที ข้าพเจ้าได้มีโอกาสได้ร่วมรับใช้พระเจ้ากับองค์กรคริสเตียนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการค้ามนุษย์ (human trafficking) ในกรุงเทพฯ โดยทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ด้านการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตร่วมกับเพื่อน ๆ ที่เป็นมิชชันนารีทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มีหัวใจในการช่วยเหลือผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหง จากนั้นก็มีโอกาสได้ไปทํางานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นที่ อําเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ในด้านการพัฒนาชีวิตเด็กและเยาวชนโดยใช้การศึกษาและกิจกรรมต่าง ๆ เป็นเครื่องมือช่วยในการพัฒนาชีวิตและประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า จากนั้นพระเจ้าก็นําให้กลับมาที่กรุงเทพและมาสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพราะส่วนตัวอยากจะเข้าไปมีโอกาสสอนในโรงเรียนรัฐบาลสักช่วงหนึ่ง เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และเรียนรู้ ระบบการศึกษาของภาครัฐ และเพื่อใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างในความเป็นคริสเตียนให้กับนักเรียน ได้เห็นนอกจากการสอนวิชาการแล้ว ข้าพเจ้าสอนที่นี่อยู่เป็นเวลา 4 ปี เพราะรู้ตัวเองว่าถึงเวลาแล้วที่จะกลับมารับใช้พระเจ้าในองค์กรคริสเตียน

รับใช้พระเจ้ากับบีโอที

โดยส่วนตัวนั้นไม่เคยคาดคิดว่าพระเจ้าจะนําให้มีโอกาสได้รับใช้ที่บีไอที ธรรมชาติในการทํางาน ของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าชอบสอนและสร้างเยาวชนผ่านทางการใช้เวลากับพวกเขาและครอบครัว โดยเมื่อเริ่มอธิษฐานถึงการกลับมาทํางานในองค์กรคริสเตียน พระเจ้าก็เริ่มนําชัดขึ้นเรื่อยๆ เพื่อมาสอนและสร้างผู้ที่จะออกไปเป็นผู้นําคริสตจักรในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้ารักและมีภาระใจ จึงได้ตัดสินใจที่ร่วมรับใช้ฯ เป็นเวลาที่สําคัญที่เฝ้าดูเมล็ดพืชที่งอกขึ้นอย่างลับ ๆ ในแผ่นดินของพระเจ้า (มาระโก 4:26-29) ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสรับใช้ในสถาบันที่เต็มไปด้วยพระคุณและ พระพรของพระเจ้าแห่งนี้

บีไอทีกับภาพฝันที่อยากเห็น

เรื่องของภาษานั้นไม่ได้มีแค่การสื่อสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ความสวยงามของภาษาใน อีกด้านหนึ่งคือความลึกซึ้งผ่านทางการวิเคราะห์และการตีความความหมายของตัวอักษรผ่านทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในบริบทที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากล (universal language) จะเป็นสื่อที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสากลผ่านมุมมองชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดังนั้น ภาพฝันที่อยากเห็นก็คือการที่นักศึกษาสามารถอ่านและวิเคราะห์พระคัมภีร์และหนังสือ คริสเตียนภาษาอังกฤษพื้นฐานเป็นอย่างน้อยได้ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารขั้นพื้นฐานได้คล่อง กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นผ่านทางกระบวนการคิดวิเคราะห์ พร้อมกับยอมรับฟัง ความคิดเห็นและความแตกต่างของแต่ละบุคคล มีความเป็นพลเมืองโลก แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเป็นท้องถิ่นผสมผสาน เพราะภาพของแผ่นดินของพระเจ้านั้นคือการที่ชนทุกชาติทุกภาษาจะมีโอกาสได้อยู่ร่วมกันซึ่งเป็นภาพที่สวยงามมาก และสุดท้ายคือการนําความรู้ที่เราได้รับไปแบ่งปันให้กับผู้อื่น เพื่อที่สิ่งที่ตนเองมีอยู่แล้วนั้นจะเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นไปอีก

** บทความจากสารผู้เลี้ยง บีไอที ฉบับสุขภาวะที่ดีฝ่ายจิตวิญญาณ (Spiritual Wellness) หน้า 32-33