อบอุ่นใจกับการฝึกรับใช้ในบีไอที

นาแฮ ลาหู่, นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2

“แม้ว่าเติบโตในครอบครัวคริสเตียน แต่ดิฉันก็ไม่ได้เชื่อพระเจ้าเลย”

ด้วยใจที่แข็งกระด้าง ดื้อรั้นและไม่เชื่อฟัง ทําให้พ่อแม่เสียใจอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นเวลาที่ไม่มี ความสุขในชีวิต จนกระทั่งเมื่ออายุ 8 ขวบ ขาข้างขวาของดิฉันเกิดการอักเสบ อาการหนักจนต้องใช้มือพยุงขาแล้วเดิน รู้สึกลําบากและทุกข์ใจเป็นอย่างมาก คิดว่าตนเองต้องพิการตั้งแต่วัยเด็ก พ่อแม่พยายามหาวิธีรักษาทั้งในโรงพยาบาลและใช้หลาย ๆ วิธีอาการก็ไม่ดีขึ้น ในที่สุดมีอาจารย์ท่านหนึ่งพาดิฉันไปรักษาที่โรงพยาบาลคริสเตียนในจังหวัดเชียงราย ก่อนทําการผ่าตัดฉันเห็นหมอ พยาบาล อาจารย์และพ่อแม่ ยืนล้อมรอบเตียงอธิษฐานเผื่อฉัน ฉันจึงเริ่มพูดกับพระเยซูคริสต์ในใจว่า “ถ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริงและสามารถรักษาโรคของฉันให้หายได้ ฉันก็จะถวายชีวิต รับใช้พระเจ้าตลอดไป” หลังจากนั้นโรคนั้นก็ได้รับการรักษาให้หายอย่างน่าอัศจรรย์ ขอบคุณพระเจ้า!

จากนั้นชีวิตของฉันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง เริ่มตั้งใจกับการเข้าโบสถ์นมัสการพระเจ้า เชื่อฟัง พ่อแม่มากขึ้น และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในคริสตจักร ครั้งหนึ่งเมื่อได้ร่วมค่ายคริสเตียน ฉันจึงเข้าใจว่า แท้จริงแล้วพระเยซูคริสต์ทรงรักฉันมาก พระองค์ทรงรักฉันในขณะที่ฉันยังเป็นคนบาป และทรงสิ้นพระชนม์ที่บนไม้กางเขนเพื่อความบาปของฉัน ดิฉันจึงตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิต และรับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์ จิตใจของฉันก็เต็มไปด้วยสันติสุขและความชื่นชมยินดีที่มาจากพระเจ้า มีความหวังในพระเยซูคริสต์ ชีวิตของฉันได้รับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าอย่างแท้จริง จากจิตใจที่แข็งกระด้างให้เป็นคนมีจิตใจที่อ่อนโยน จากนั้นฉันมีความกระตือรือร้นที่จะรับใช้พระเจ้ามากขึ้น เริ่มเป็นพยานในคริสตจักร และร่วมรับใช้ สอนรวีฯ และนําเพลงนมัสการ

เมื่อจบการศึกษาในระดับมัธยมปลาย ดิฉันก็ได้ไปศึกษาต่อที่ศูนย์พระคริสตธรรมจีนเป็นเวลา 4 ปี และฝึกงานในคริสตจักรอีก 1 ปี ก็จบหลักสูตรการศึกษาพระคริสตธรรมจีน เพื่อเป็นการ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าให้มากขึ้น ฉันจึงได้มาศึกษาต่อในพระคริสตธรรมบีไอที

ตลอด 1 ปีในปีไอที ดิฉันได้เพิ่มความรู้ความเข้าใจในพระวจนะของพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง และได้ ฝึกฝนให้ฉันเห็นคุณค่าของการทรงเรียกและการรับใช้พระเจ้า โดยเริ่มจากชีวิตส่วนตัวของนักศึกษาในการรับใช้พระเจ้า การอธิษฐานการเฝ้าเดี่ยว นมัสการและปฏิบัติหน้าที่ตามที่สถาบันได้มอบหมาย สู่ชีวิตแห่งการเป็นพระพรในการรับใช้พระเจ้า โดยสถาบันได้หนุนใจพระคําของพระเจ้า สอนให้นักศึกษาเป็นผู้รับใช้ฝึกฝนนักศึกษาปี 1 ในวันเสาร์อาทิตย์ให้ร่วมรับใช้พระเจ้าในศาลาธรรมเบธานี และได้จัดกลุ่มอธิษฐานตามบ้านต่าง ๆ ทําให้ฉันไม่เพียงแต่จะสนใจชีวิตของตนเอง แต่สนใจชีวิตของผู้อื่นมากขึ้น เริ่มที่จะช่วยเหลือเพื่อนที่อ่อนแอ อธิษฐานเผื่อผู้อื่น ให้กําลังใจซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ สถาบันบีไอที่ได้ดูแลนักศึกษาด้วยความเชื่อ ความหวังใจ และความรัก ทําให้ดิฉันสัมผัสได้ถึงคุณค่าของคําว่า “ครอบครัวบีไอที” ที่มีความอบอุ่นและมีความสุขในการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า

ดิฉันมีความตั้งใจที่จะใช้ภาษาลาหู่ ภาษาไทย และภาษาจีน ในการประกาศข่าวประเสริฐเพื่อทุกคนจะได้รับความรอด จะดูแลสมาชิกให้เหมือนครอบครัวของตนเอง และจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเป็นพรต่อเพื่อนมนุษย์

สุดท้ายนี้ฉันอยากจะขอบคุณพระเจ้าที่ทรงเมตตารักษาฉันในขณะที่ฉันยังเป็นคนบาป ดื้อ ไม่เชื่อฟัง และขอบคุณพระองค์ที่ให้โอกาสในการเรียนต่อในพระคริสตธรรมบีไอที่ ดิฉันอธิษฐาน และหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าดิฉันจะเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงใช้การได้

** บทความจากสารผู้เลี้ยง บีไอที ฉบับสุขภาวะที่ดีฝ่ายจิตวิญญาณ (Spiritual Wellness) หน้า 42-43