แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรคริสตศาสนศาสตร์โท (M.Div.)

หลักสูตรคริสตศาสนศาสตร์โท (M.Div.) เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นําคริสตจักร ทั้งผู้รับใช้เต็มเวลาและผู้นําฆราวาสในคริสตจักรและองค์กรให้มีความรู้ด้านพระคัมภีร์ควบคู่ไปกับองค์ความรู้ด้านการทําพันธกิจเพื่อนําไปสู่การรับใช้ที่ถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้าอย่างเกิดผล เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสมาคมศาสนศาสตร์ศึกษาแห่งเอเชียอาคเนย์ (ATESEA) ตั้งแต่ปี 1995 จนถึงปัจจุบัน ทําให้ผู้เรียนสามารถต่อยอดความรู้ด้านศาสนศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้นในสถาบันการศึกษาที่ยอมรับการรับรองจาก ATESEA

หลักสูตรคริสตศาสนศาสตร์โท ปัจจุบันเปิด 2 สาย คือ 

  • สาย A สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ เทียบเท่า ในหลักสูตรทั่วไป 
  • สาย B สําหรับผู้ที่สําเร็จการศึกษาด้านศาสนศาสตร์ ระดับ ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการ รับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก ATESEA หรือ Asia Theological Association (ATA)

ช่องทางใหม่ทางการศึกษา The Beginning of the Normal
หลักสูตรคริสตศาสนศาสตร์โท (M.Div.) ผ่านระบบ E-Learning

หลักสูตรคริสตศาสนศาสตร์โท (M.Div.) ผ่านระบบ E-Learning เป็นหลักสูตรน้องใหม่ที่พัฒนา มาจาก หลักสูตรคริสตศาสนศาสตร์โท (M.Div.) แบบ Onsite ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มโอกาสให้ ผู้เรียนที่อยู่ทางไกล

ผู้เรียนในหลักสูตรดังกล่าวจะได้เรียนในรายวิชาเช่นเดียวกับผู้ที่เรียนแบบ Onsite ผ่านซอฟต์แวร์ที่ทาง BIT ได้เขียนและพัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมีส่วนร่วม ตอบโต้ ซักถามข้อสงสัยได้เสมือนนั่งเรียนในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติงานช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งเป็นสนามให้ผู้เรียนได้นําความรู้ที่ได้ไปใช้จริง และเสริมสร้างจิตวิญญาณด้วยการนมัสการ พบปะที่ปรึกษา และกิจกรรมที่ทําร่วมกัน // สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bit7.in.th

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร์ (BA)
คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศาสตร์ (BA) มุ่งพัฒนาศักยภาพของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ได้รับการทรงเรียกให้เป็นผู้รับใช้เต็มเวลา ทั้งในบทบาทของศิษยาภิบาลคริสตจักร งานศาสนกิจขององค์กรคริสเตียนต่าง ๆ สร้างผู้เรียนให้มีองค์ความรู้ด้านพระคัมภีร์ควบคู่ไปกับองค์ความรู้ด้านการทําพันธกิจ พร้อมด้วยการฝึกฝนชีวิตในสถาบันฯ ตลอด 4 ปี เพื่อนําไปสู่การรับใช้ที่ถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้าอย่างมีทักษะและเกิดผล เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ทําให้ผู้เรียนสามารถรับใช้พระเจ้าได้ในวงกว้างขึ้นในหน่วยงานที่ต้องการปริญญาที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลไทย และสามารถต่อยอดความรู้ได้ในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.theology.ac.th หรือ Inbox ผ่าน Facebook.com/cthcut “คณะคริสตศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

หลักสูตร School of Ministry (SOM)

สําหรับผู้ต้องการเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ พระคัมภีร์ และพัฒนาทักษะการรับใช้ใน รูปแบบฆราวาส SOM นําเสนอวิชาที่หลากหลาย ทั้งด้านพระคัมภีร์ และพัฒนาทักษะการรับใช้ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นอาจารย์ประจําหรือ อาจารย์พิเศษของ BIT 

เปิดสอนทุกวันอังคาร เวลา 19.00-21.00 น. เป็นการสอนผ่านโปรแกรม Zoom ท่านสามารถ มีส่วนร่วมในชั้นเรียน โต้ตอบกับเพื่อนร่วมชั้นได้ 

** หากเรียนครบ 5 วิชา จะได้รับใบ ประกาศนียบัตรจากสถาบันกรุงเทพคริสต ศาสนศาสตร์ ** ยังไม่สายเกินไป! หากท่านพลาดวิชาใด สามารถเลือกวิชาที่สามารถเรียนย้อนหลังผ่าน วิดีโอบันทึกการสอนได้ทาง www.bit7.in.th/course/som

ติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลและลงทะเบียนเรียนได้ที่ 

.อาริษา วงค์ทอง โทร 027461104 หรือ 

Inbox ผ่าน Facebook.com/bittheology สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรใน ประเทศไทย

** บทความจากสารผู้เลี้ยง บีไอที ฉบับ 80 ปี BIT (The Beginning of A New Normal) หน้า 41-43