ความประทับใจในหลักสูตร School of Ministry (SOM)

โดย มัคนายก ปิยะธิดา ทรงวิช, สมาชิกคริสตจักรที่ 1 สำเหร่

หลายปีที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ยินชื่อของ BIT หรือสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ จากการที่นักศึกษาหลายคนจากสถาบันแห่งนี้มาฝึกงานที่คริสตจักรที่ 1 สําเหร่ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกอยู่ ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจในความเชื่อ ความขยันขันแข็ง ความมุ่งมั่นในการรับใช้ในงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ประกอบกับอาจารย์หลายต่อหลายท่านได้มาเทศนาที่คริสตจักร ทําให้ยิ่งชื่นชมในความรู้ ความสามารถ และเป็นท่อพระพรมายังคริสตจักรอย่างมากมาย ทําให้ยิ่งรู้สึกคุ้นเคยกับสถาบันแห่งนี้อย่างไม่ต้องสงสัย

อาจารย์บางท่านสนับสนุนให้ข้าพเจ้าเรียนที่สถาบันแห่งนี้ แต่ข้าพเจ้าไม่สามารถทําได้ เนื่องจากข้าพเจ้าทํางานประจํา จึงไม่สามารถเรียนพระคัมภีร์เต็มเวลาหรือศึกษาพระคัมภีร์อย่างจริงจังได้ อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเรียนพระคัมภีร์ในช่วงวันเวลาที่สามารถเรียนได้ทั้งภายในและภายนอกคริสตจักร แต่การศึกษาด้วยตัวเองนั้นก็ไม่สามารถทําได้อย่างเต็มที่ ข้าพเจ้าซื้อหนังสือมาหลายเล่มแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาอ่าน

ในช่วงเวลาที่มีความรู้สึกอย่างแรงกล้าที่อยากจะศึกษาพระคัมภีร์อย่างจริงจังเพื่อเสริมความรู้ เพิ่มความเชื่อในพระเจ้าให้มากขึ้น ให้มีความมั่นใจที่จะประกาศเรื่องของพระเจ้ามากขึ้น จึงอธิษฐานขอพระเจ้าให้มีหลักสูตรที่จะสามารถเรียนได้ในช่วงค่ําหรือวันเสาร์อาทิตย์ได้ แล้วพระเจ้าก็ตอบคําอธิษฐานด้วยการส่ง ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร มาเทศนาที่คริสตจักรในสัปดาห์ต่อมา และท่านได้ประชาสัมพันธ์ถึงหลักสูตร SOM จึงมั่นใจว่านี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้ศึกษาพระคัมภีร์ในหลักสูตรนี้ จึงได้ลงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากเรียนวิชาเกี่ยวกับพระคัมภีร์ ดนตรี คริสตจักร และวิชาการให้คําปรึกษา

การเรียนพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่องทําให้ได้เรียนรู้ว่า เหตุใดจึงอ่านพระคัมภีร์ไม่เข้าใจ การจะเข้าใจสิ่งที่ผู้เขียนกําลังจะสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจนั้น เราต้องรู้ประวัติศาสตร์ รู้บริบท รู้ประเภทของวรรณกรรม รู้ว่าผู้เขียนเป็นใคร อยู่ในยุคใด ต้องการสื่อสารถึงใคร เช่น เยเรมีย์ เอเสเคียล เป็นผู้เผยพระวจนะในยุคเดียวกันคือยุคที่คนอิสราเอลเป็นทาส แม้จะอยู่คนละแห่ง ไม่เคยพบเจอกัน แต่ก็เผยพระวจนะไปในแนวทางเดียวกัน บางครั้งใช้คําพยากรณ์ บางครั้งใช้การเปรียบเทียบ มีการอธิบายที่มาจากภาษาเดิมจึงเข้าใจว่าเหตุใดคนอิสราเอลจึงเชื่อเยเรมีย์มากกว่าเอเสเคียล พระเจ้ามีการลงโทษประเทศที่รังแกคนอิสราเอล และให้ความหวังใจแก่ประชากรของพระองค์ ทั้งคนอิสราเอล และคนต่างชาติ ให้เป็นอิสราเอลใหม่ พระคัมภีร์เป็นประวัติศาสตร์ แต่ก็ต้องนํามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม หากไม่ได้เรียนพระคัมภีร์ก็อาจตีความพระคัมภีร์ผิดเพี้ยนไป

อาจารย์ทุกท่านเปี่ยมไปด้วยความรู้และความตั้งใจในการสอนพระคัมภีร์ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน บางเรื่องที่คิดว่าจะต้องน่าเบื่อแน่ เช่น เลวีนิติ แต่ ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย ก็สอนได้อย่างสนุกสนานและน่าสนใจ ศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร ก็สอนโดยใช้แสงสว่างเพียงเล็กน้อยจากนีออน ด้านนอกห้องเรียน เพราะต้องปิดไฟเนื่องจากมีแมงเม่าจํานวนมาก ได้พูดคุยกับอาจารย์บางท่านทําให้ทราบว่า จริงๆ แล้ว ท่านไม่ใช่คนที่ชอบพูดหรือช่างพูดแต่อย่างใด การที่ต้องสอนต้องเทศนา ท่านต้องใช้แรงกายแรงใจอย่างมาก แต่ท่านก็สามารถสอนอย่างสนุกสนาน น่าสนใจ 

ที่ผ่านมา เคยได้ยินคําว่า “ดนตรีคริสตจักร” หรือ “Church Music” อยู่บ่อยครั้งและคิดอยู่ในใจว่าเรียนอะไรกันนะ และรับรู้ว่าการเรียนดนตรีคริสตจักรต้องไปเรียนที่ต่างประเทศ แล้วเราจะมีโอกาสได้เรียนไหม พระเจ้าก็ตอบคําอธิษฐานอีกครั้ง เมื่อ SOM จัดอบรม Church Music ในเวลาต่อมา และได้เรียน Church Music อย่างสนุกสนาน มีอาจารย์ที่จบเฉพาะด้าน เช่น ด้าน Church Music ด้าน Voice นักแต่งเพลง และ Conductor เป็นต้น มาสอนอย่างมากมาย ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและนําไปใช้ในการเล่นเปียโน ในการนํานมัสการ การใช้เสียง และนําความรู้ไปแบ่งปันให้ผู้อื่นได้รู้จักและสนิทสนมกับเพื่อนๆ ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กัน ได้ทํากิจกรรมสนุกๆร่วมกัน จําได้ว่าในชั่วโมงการแต่งเพลงก็มีการพูดคุยกับอาจารย์ถึง 5 ทุ่ม จนเจ้าหน้าที่คริสตจักรที่ 2 สามย่าน ต้องขอให้ผู้เรียนกลับบ้าน นอกจากนี้ยังได้รู้จักสมาคมดนตรีคริสตจักร และได้สมัครและเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมฯ อย่างต่อเนื่องนับจากนั้นเป็นต้นมา 

การเรียนวิชาการให้คําปรึกษา หรือ Counseling เป็นสิ่งใหม่สําหรับตนเองอย่างมาก ข้าพเจ้าเคยเรียนเมื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในวิชา Psychology ซึ่งรู้สึกยาก เพราะไม่เข้าใจจึงได้เพียงเกรด C ข้าพเจ้าถึงกับถามผู้ประสานงานว่าเรียนอะไรบ้าง ในใจคิดว่า ข้าพเจ้าต้องการคําปรึกษามากกว่า และเป็นคนพูดไม่เก่ง ไม่อบอุ่น ไม่ใช่ผู้ฟังที่ดีนัก แต่ได้รับคําแนะนําให้ลองเรียนดู แต่เมื่อเรียนกับอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ยาวนานในการเป็นที่ปรึกษา มีแพทย์ด้านสมองร่วมเป็นผู้สอนด้วย จึงได้รับความรู้เทคนิคใหม่ๆ มากมาย ได้เข้าใจตัวเองมากขึ้น ได้รับรู้ถึงการเชื่อมโยงกับคําสอนและแบบอย่างของพระเยซู จึงคิดว่าจะเรียนต่อไป เพราะอาจจะได้นําความรู้ไปใช้ประโยชน์และช่วยเหลือผู้ที่ต้องการที่ปรึกษาต่อไป

ในวัยใกล้ 60 ที่ต้องเรียนรู้วิธีการเรียน online นั้นก็ต้องปรับตัว และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ แต่ก็ได้รับการช่วยเหลือแนะนําเป็นอย่างดีจากทีมงาน และได้ประโยชน์จากการเรียน online อย่างมาก เพราะประหยัดเวลาเดินทาง ประหยัดค่าน้ํามัน สามารถเรียนไปพร้อมกับทํางานบ้านได้ แต่ก็เห็นใจอาจารย์จับใจเช่นกัน ท่านก็ต้องเรียนรู้ใหม่เช่นเดียวกัน และการสอน online โดยไม่มีนักศึกษาอยู่ด้วยนั้นไม่ง่ายเลย ขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณและชื่นชมบรรดาอาจารย์และทีมงานทุกคน 

สุดท้ายนี้ อยากเชิญชวนให้คนที่ทํางานและไม่สามารถเรียนพระคัมภีร์เต็มเวลาได้ การเรียน SOM ก็เป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่ง เพื่อเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ การดําเนินชีวิตประจําวัน และการรับใช้ได้อย่างดีเยี่ยม 

ในวาระครบรอบ 80 ปี BIT ขออวยพรให้ BIT ยังคงเป็นสถาบันที่ผลิต หล่อหลอมผู้รับใช้พระเจ้าที่มีคุณธรรม มากความสามารถ เป็นผู้นําฝ่ายจิตวิญญาณสู่แผ่นดินของพระเจ้าตลอดไป

** บทความจากสารผู้เลี้ยง บีไอที ฉบับ 80 ปี BIT (The Beginning of A New Normal) หน้า 44-46