LEGO… Analogy ภาพสะท้อนชีวิต สานสัมพันธ์พี่น้อง เสริมสร้างคนรุ่นใหม่ สรรเสริญมอบถวาย 

“LEGO หลายชิ้น หลากทรง หลายขนาด หลากสี 
ย่อมมีจุดเชื่อมต่อ ให้สร้างเป็นชิ้นงาน ฉันใด
ชีวิต ไม่ว่าจะคน คริสตจักร องค์กร
สถาบัน ไทย เทศ ทุกเพศ ทุกวัย 
…ก็ย่อมเป็นฉันนั้น” 

ในโอกาสที่ BIT ครบรอบ 80 ปี เราอธิษฐานให้ BIT ก้าวต่อไปด้วยความใหม่เหมือน LEGO ที่ต้อง “สานสัมพันธ์ เสริมสร้างต่อ สรรเสริญมอบถวาย” LEGO รุ่นเก่ายังคงเป็นฐานให้รุ่นใหม่ต่อยอด LEGO นั้นย่อมต้องมีจุดเชื่อมต่อแน่นอน จุดเชื่อมนั้นคืออะไร BIT ต้องมี LEGO จุดเชื่อมสัมพันธ์กับสถาบันพระคริสตธรรมต่างประเทศอย่างถูกต้องเหมาะสมตามเวลาตามพระทัย มีอีกหลายสิ่งที่เราสามารถ คิด ฝัน อธิษฐาน ต่อเองได้จาก Analogy LEGO นี้… เพื่อจะได้ภาพ LEGO รูปทรง สวยงามตามที่พระเจ้าทรงต้องการสร้าง (1 โครินธ์ 12:12-13; เอเฟซัส 2:19-22) พระเจ้าทรงให้ “คุณ” เป็น LEGO ชิ้นไหน “เรา” แต่ละชิ้นสามารถเป็นจุดเชื่อมได้อย่างไร 

เวลาผ่านไป “วิธีการสอน” ย่อมพัฒนาไปตามวัฒนธรรม แต่ “หลักการสอน” ยังคงเหมือนเดิม ในสารผู้เลี้ยงฉบับปี 2020 ผมได้เขียน “การสอนที่ดีที่ครบวงจร Teaching Wellness” และได้พูดถึง “หลักการสอน” 6 หลัก คื

(1) ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม Participation, Experiential Learning, Active Learning
(2) ให้ผู้เรียนได้ค้นพบด้วยตนเอง Self Discovery
(3) ใช้เรื่องเล่า Story
(4) ให้ความคิดรวบยอด Conceptual
(5) ใช้คําถาม Question
(6) ใช้ตัวอย่างภาพพจน์เปรียบเทียบ Analogy 

ในสารผู้เลี้ยงฉบับ 2020 นั้น ผมได้นําเสนอตัวอย่างการสอนด้วยความคิดรวบยอด ซึ่งพระเยซูทรงใช้หลักการสอนเหล่านี้ (ลูกา 10:25-36) ส่วนฉบับ 2021 นี้ ผมขอนําเสนอการสอนด้วย “ตัวอย่างภาพพจน์เปรียบเทียบ Analogy” ซึ่งการสอนด้วย Analogy คือการใช้ “รูปธรรม” มาอธิบายให้เข้าใจ “นามธรรม”

รูปธรรม เช่น สิ่งของ เรื่องเล่า เป็นต้น ในการสอน ในการเทศนา ในการให้คําปรึกษา ในการประกาศ เรามักใช้ Analogy ในพระคัมภีร์ใช้ Analogy มาก พระเยซูสอนโดยใช้หลายอย่างมาเปรียบเทียบ เช่น การเกิด (ยน.3:3), ลม (ยน.3:9), น้ํา (ยน.4:10), อาหาร (ยน.6:35), ความ สว่าง (ยน.8:12), ประตู (ยน. 10:7), เถาองุ่น (ยน. 15:1), ยากอบเตือนสติโดยใช้ภาพกระจกเงา (ยก. 1:23-24), ร่างกาย (ยก.2:26) เปาโลก็สอนด้วย Analogy

เมื่อพูดถึงนามธรรมของ “ความเป็นน้ํา หนึ่งใจเดียวกัน” เปาโลใช้ภาพ “อวัยวะต่างๆ ในกายเดียว” (1 คร.12) ในพระคัมภีร์เดิม ผู้เขียนสดุดีหนุนเตือนใช้ภาพต้นไม้ (สดด.1:3) ตรงข้ามกับภาพแกลบ (สดด.1:4) ผู้เผยพระวจนะเทศนาโดยใช้ Analogy เยเรมีย์ใช้ภาพบ่อแตกที่ใช้ขังน้ําไม่ได้ (ยรม.2:13), ผ้าคาดเอว (ยรม. 13:1) อาโมสใช้ภาพกระจาดผลไม้ฤดูร้อน (อมส.8:5), สายวัดสายดิ่ง (อมส.7:8), โฮเชยาใช้ภาพน้ําค้าง (ฮชย. 14:5) เป็นต้น

สารผู้เลี้ยงนี้ นําเสนอ “สิบ-แปด” Analogy ฉลอง “แปด-สิบ” ปี BIT เป็นภาพสะท้อนชีวิตจาก พระคัมภีร์ และสร้าง Analogy จากการสังเกตสิ่งรอบๆ ตัวเรา

1

ต้นไม้ปลูกอยู่ริมธารน้ํา เจริญ เกิดผล ตามฤดูกาล ฉันใด 

คริสเตียนที่ใคร่ครวญพระวจนะ ก็เกิดผล บริสุทธิ์ บริบูรณ์ ฉันนั้น 

(สดุดี 1:2-3)

วันนี้ คุณใคร่ครวญซึมซับพระวจนะไหม อย่างไร

2

เราต้องตั้งใจสวมหน้ากากอนามัยป้องกันไวรัส COVID-19 เข้าสู่ร่างกาย ฉันใด 

เราต้องตั้งใจศึกษาพระวจนะป้องกันค่านิยมผิดๆ เข้าสู่จิตใจ ฉันนั้น 

(2 ทิโมธี 3:1-5, 14-17)

วันนี้ คุณสวมหน้ากากอนามัยทั้ง 2 อย่างหรือยัง

3

ผ้าคาดเอวควรผูกติดเอว แต่กลับไปอยู่ที่ซอกหิน แล้วเปื่อยยุ่ย ใช้การไม่ได้ฉันใด
 
ประชากรของพระเจ้าก็ควรติดสนิทกับพระเจ้า
แต่กลับไป “ติด บูชา สิ่งอื่น” ก็เสื่อมถอย แล้วใช้การไม่ได้ ฉันนั้น

(เยเรมีย์ 13:1-11)

วันนี้ คุณ “ติดอะไรที่ไม่ใช่พระเจ้า” หรือ “ติดสนิทกับพระเจ้า”

4

ความบาปก็เหมือนไวรัส COVID-19
แม้มองไม่เห็น แต่เมื่อเราไม่ระวัง ก็อาจติดเชื้อได้
 
เราเป็น เราก็ป่วย ไปติดคนรอบข้าง
และอาจต้องมีคนตายเพราะเราเป็นต้นเหตุ

(สุภาษิต 4:23)

วันนี้ จงระวังเชื้อบาปมาติดหัวใจ ดั่งระวังเชื้อโรค
เพราะบาปทุกบาป ส่งผลทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

5

ลมแม้มองไม่เห็น แต่สามารถสัมผัสได้
 
ความรักมองไม่เห็น แต่สามารถสัมผัสได้ ความเชื่อก็เช่นกัน

(ยากอบ 2:18)

วันนี้ ความเชื่อของคุณล่ะ สามารถสัมผัสได้หรือไม่ อย่างไร 

6

น้ําหอมอยู่ในขวด ไม่ฉีดออกไป ย่อมไม่ส่งกลิ่นหอม ฉันใด 
 
ความรักที่ไม่แสดงออก ย่อมไม่มีใครสัมผัสได้ ฉันนั้น

(1 ยอห์น 4:9-12)

วันนี้ ความเชื่อของคุณล่ะ สามารถสัมผัสได้หรือไม่ อย่างไร 

7

ผู้พิพากษาสวมชุดครุย ย่อมตระหนักถึง “ตําแหน่ง หน้าที่และคุณธรรม” ฉันใด
 
เมื่อคริสเตียนสวมความเป็นบุตรของพระเจ้า
ก็ย่อมต้องดําเนินชีวิตให้สมกับตําแหน่งนั้น ฉันนั้น

(เอเฟซัส 4:1: 5:1, 3, 8, 15)

วันนี้ คุณดําเนินชีวิต “สม” กับเป็นบุตรของพระเจ้าไหม อย่างไร 

8

กล้ามเนื้อไม่ขยับแค่ 1 วัน ก็จะเริ่มอ่อนแรงลงแล้ว ฉันใด
 
คริสเตียนไม่รับใช้พระเจ้าแค่ 1 วัน ก็จะอ่อนแรง ฉันนั้น

(1 ทิโมธี 4:8)

วันนี้ คุณรับใช้พระเจ้าหรือยัง รับใช้ในเรื่องอะไร
รับใช้ด้วยการอธิษฐาน การให้

9

ทัศนคติการมองโลกก็เหมือนแว่นตา
แว่นตาที่ดี คือ ต้องกระชับ ใส ปรับการมองเห็นได้
และที่สําคัญ เราไม่เอาแว่นของใครมาใส่ เพราะนอกจากเราจะมองไม่ชัดแล้ว
อาจไม่กระชับกับหน้าตา และทําให้หน้าของเราดูตลกได้
 
ขอพระเจ้าทรงตัดแว่นให้กับเรา เพื่อเราจะมองทุกอย่างได้ชัดเจน

(มัทธิว 6:22)

วันนี้ สายตาของคุณเป็นอย่างไร และคุณสวมแว่นแบบไหน

10

การนมัสการก็เหมือนนกที่มีปีกทั้งสองบินไปบนท้องฟ้า
ปีกแข็งแรงจึงสามารถบินอย่างมั่นคง
 
การนมัสการจึงต้องมีปีกซ้ายแห่งจิตวิญญาณ และปีกขวาแห่งความจริง
จึงเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า

(ยอห์น 4:23)

วันนี้ ปีกทั้งสองของคุณแข็งแรงดีหรือไม่ 

11

เมล็ดข้าว ต้องตกลงไปในดินและเปื่อยเน่า จึงจะงอกขึ้นเกิดผลมาก ฉันใด
 
ชีวิตคริสเตียน เลียนแบบพระเยซู ก็ต้องรักและยอมสละ ฉันนั้น

(ยอห์น 12:24; ยอห์น 15:13; ฟีลิปปี 2:4-8; 1 ยอห์น 4:7-21)

อะไรเป็นอุปสรรคที่ทําให้ตัวเราเอง “สละ” ยาก

12

รัฐบาลจ่ายให้เรา “คนละครึ่ง” เป็นครั้งคราว
 
แต่พระคริสต์ “จ่ายให้หมด” ชั่วนิรันดร์

(โรม 3:23-25; 5:6-8; 6:23)

วันนี้ คุณแสดงความซาบซึ้งถึงพระเยซูคริสต์ได้อย่างไรบ้าง

13

เลือดแกะที่วงกบประตู ช่วยอิสราเอลให้ผ่านพ้นจากความตาย ฉันใด
 
พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่กางเขน
ช่วยผู้เชื่อห่างพ้นจากความตายนิรันดร์ ฉันนั้น

(อิสยาห์ 53:4-5)

วันนี้ คุณขอบคุณความรักของพระเยซูคริสต์หรือยัง 

14

สุภาษิตไทยกล่าวว่า “ไม้แก่ดัดยาก ไม้อ่อนดัดง่าย”
หัวใจของเราก็เช่นกัน “ใจหินที่แข็งกระด้างเปลี่ยนยาก ใจเนื้อที่อ่อนนุ่มเปลี่ยนง่าย”

(เอเสเคียล 11:19)

วันนี้ สํารวจหัวใจเรา
ถ้าพระเจ้ามองลงมา ใจของคุณเป็นใจหินหรือใจเนื้อ
อธิษฐานขอพระเจ้าประทานใจเนื้อให้แก่เราทุกคน
เพื่อหัวใจเราจะไม่แข็งกระด้างและจะเป็นที่พอพระทัย

15

คนยามรอคอยเวลา “รุ่งเช้า” เพราะมั่นใจใน “การทรงสร้าง” ว่ามีเวลารุ่งเช้า แน่นอน

คริสเตียนรอคอย “ความหวังแห่งการไถ่อันสมบูรณ์
เมื่อพระเยซูจะเสด็จมาครั้งที่ 2” เพราะมั่นใจใน “พระสัญญา” (ไม่ได้ “มโน” เอง)

(2 เปโตร 3:4, 5-10, 11, 14)

วันนี้ คุณหวังเช่นนี้ไหม แม้พระสัญญานี้ผ่านมาถึง 2021 ปีแล้ว ยังไม่เกิดขึ้น
ความหวังเช่นนี้ มีผลต่อการดําเนินชีวิตในปัจจุบันไหม อย่างไรบ้าง 

16

อ่านพระคัมภีร์และอธิษฐานกับพระเจ้า เหมือนจิบกาแฟสดร้อน ๆ
ใช้เวลาช้า ๆ ไม่รีบเร่ง ดมให้ดื่ม ดื่มให้ลึกซึ้ง และ enjoy

อ่านพระคัมภีร์ = พระเจ้าตรัสกับเรา / อธิษฐาน = เราคุยกับพระเจ้า

(สดุดี 19:10; วิวรณ์ 3:20)

วันนี้ คุณ “ดื่มกาแฟ” กับพระเจ้าหรือยัง

17

กระจาดผลไม้ฤดูร้อน กําลังเน่าเหม็น ถึงวันต้องทิ้งไป ฉันใด

ผู้ที่ดื้อดึงทําบาปผิดต่อพระทัยพระเจ้า ก็ถึงวันที่ต้องถูกตีสอนหนัก ฉันนั้น 

(อาโมส 8:1-3; 1 ยอห์น 1:9; สดุดี 32:5-6)

วันนี้ ใช้เวลาสํารวจทั้ง “ตัวเอง” “คริสตจักร” “สังคม” และ “ทั้งโลก”
และอธิษฐานกับพระเจ้า

18

ไอศครีมหอมหวานที่เราได้รับ ควรกินไม่รอช้าก่อนที่จะละลาย ฉันใด

การทรงเรียกผ่านโอกาสที่เราได้รับ ควรตอบสนองอย่างไม่รอช้า ฉันนั้น 

(ปัญญาจารย์ 9:10; ยอห์น 4:34)

บางสิ่งก็ควรไตร่ตรอง บางสิ่งก็ควรรีบตอบสนอง
อย่าปล่อยโอกาสอันดีด้วยคําว่า “ขอคิดดูก่อน”
เพราะหลายครั้ง “โอกาส” นั้นอาจไม่กลับมาเป็นครั้งที่สอง
วันนี้ คุณเห็นโอกาสที่พระเจ้าทรงมอบให้ในชีวิตของคุณหรือไม่
ถ้าเห็นคุณจะตอบสนองอย่างไร

ในปี 2021 ผมเสริมสร้างคนรุ่นใหม่โดยเชิญคนรุ่นใหม่ 2 คนร่วมเขียน “Analogy ภาพสะท้อน ชีวิต” ในนาม “สามหนุ่ม สามวัย” เรา “ส่งทุกศุกร์..ระลึกถึงเมื่อส่ง” เป็นการ “สานสัมพันธ์พี่น้อง” อย่างหนึ่ง

ทุกท่านสามารถสร้าง Analogy เพื่อการสอน การเทศนา การประกาศ อย่างมีประสิทธิภาพ มอบถวายความสามารถรับใช้สรรเสริญพระเจ้า

** บทความจากสารผู้เลี้ยง บีไอที ฉบับ 80 ปี BIT (The Beginning of A New Normal) หน้า 58-63