บีไอทีช่วยให้ผมเติบโตกับพระเจ้าก้าวต่อก้าว

ตลอดช่วงระยะเวลา 1 ปีในสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ (BIT) เป็นช่วงเวลาแห่งการฝึกฝนและเรียนรู้ในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความเข้าใจในแต่ละรายวิชาทัศนคติของผู้เรียน และการฝึกฝนวินัยส่วนตัวเพื่อพร้อมออกไปสู่งานรับใช้ BIT ไม่ได้สอนเพียงความรู้เท่านั้น แต่ทําให้นักศึกษามีโอกาสได้ใช้เวลาใคร่ครวญ ติดสนิทกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้น เพื่อสิ่งเหล่านี้เองจะทําให้ตัวนักศึกษาได้สัมผัส ใส่ใจและเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้ามากยิ่งขึ้น แล้วเมื่อก้าวออกไปสู่งานรับใช้ที่คริสตจักรหรือที่ใดก็ตาม ก็จะมีความพร้อมลงสู่สนาม โดยเฉพาะเรื่อง “การไม่หยุดที่จะพึ่งพาพระเจ้า” เป็นคําพูดที่หากฟังแล้วดูเหมือนง่ายแต่หากทําจริงแล้วกลับเป็นสิ่งที่ยากมาก จงวางใจในพระยาห์เวห์ด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเอง” (สุภาษิต 3:5) หลายครั้งพระเจ้าประทานสิ่งต่างๆมากมายให้กับเราหรือมอบทักษะความสามารถ ต่างๆ ให้เราได้มีโอกาสรับใช้ แต่บางครั้งเรา กลับลืมพึ่งพาพระเจ้า แม้กระทั่งการเรียนก็ตาม นี่เป็นสิ่งสําคัญมากที่ผมได้รับว่า การพึ่งพา พระเจ้านั้นดีที่สุด พระเจ้านั้นน่ารักเสมอและประทานคําตอบยามที่เราแสวงหาพระองค์

พระเจ้ายืนยันกับผมผ่านทางคําเทศนาของ ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง ในค่ายอนุชนทั่วประเทศ CCT The Next Gen 2019 ณ โรงเรียนผดุงราษฎร์ จ.พิษณุโลก ในตอนที่โยชูวาได้รับหน้าที่อันยิ่งใหญ่ต่อจากโมเสส คําหนุนใจที่พระเจ้ามอบให้เพียงแค่คำง่าย ๆ “จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด” สุดท้ายแล้ว โยชูวาเชื่อมั่นในคําหนุนใจนี้และทําตามสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงเรียกตัวเขา เมื่อผมได้ตัดสินใจทําตามการทรงเรียกของพระเจ้าก็ยังคงต้องเข้มแข็ง กล้าหาญ และไม่หยุดที่จะพึ่งพาพระเจ้า คําตอบนี้เองทําให้ผมเข้าใจว่า การรับใช้พระเจ้าไม่ใช่หนทางที่ง่ายหากเดินเพียงลําพัง (ตัวเอง) ทุกคนที่เดินทางผ่านมาอย่างง่ายดายนั้นไม่ได้เดินด้วยตัวเอง แต่เดินทางด้วยการพึ่งพาพระเจ้าอยู่เสมอ หนทางข้างหน้ายังคงมีสิ่งต่างๆ มากมายที่พระเจ้าจะสอนให้เรียนรู้

“อย่าหยุดที่จะพึ่งพาพระเจ้า” ร่มไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้ฝนหยุดตก แต่ร่มถูกสร้างเพื่อให้เราฝ่าฝนไปถึงจุดหมายได้ – ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง เช่นเดียวกันชีวิตของเราสามารถร่วมเดินทางโดยร่มพระคุณนี้ไปกับพระองค์ได้ หากเราพึ่งพาพระองค์ พระองค์สัญญาว่าจะเดินไปกับเราจนถึงปลายทางที่เราเดินไป “เราสั่งเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่าครั่นคร้ามหรือตกใจเลย เพราะว่าพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้าสถิตกับเจ้าทุกแห่งที่เจ้าไป (โยชูวา 1:9)

ผมขอบคุณ BIT ที่ให้ความรู้แก่ตัวของ ผมผ่านทางคณาจารย์ทุกท่าน และคริสตจักรคลองเตย (สุขุมวิท 93) และผู้สนับสนุนทุนการศึกษาให้ผมได้ศึกษา ฝึกฝนตนเองเพื่อจบออกไปเป็นพระพรสู่ทุกคนอีกมากมาย และสําหรับผม ตอนนี้ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายสิ่งมากมายที่ผมยังต้องเรียนรู้และฝึกฝนอยู่เสมอโดยการพึ่งพระเจ้าก้าวต่อก้าว เพื่อออกไปรับใช้ตามการทรงเรียกของพระเจ้า ขอฝากไว้ในคําอธิษฐานของทุกท่าน เพื่อเป็นการเสริมกําลังฝ่ายจิตวิญญาณ ตลอดถึงการเรียนและการรับใช้ต่อ ๆ ไป ขอพระเจ้าทรงอวยพระพรและเสริมกําลังทุกท่านครับ