บูรณาการ : BIT ศุภนิมิต คริสตจักร และชุมชน ปีที่ 5

“ผมเห็นว่าการฝึกงานที่ได้รับประโยชน์มีหลายปัจจัย แต่ปีนี้ได้รู้ว่า
อาจารย์ที่คอยช่วยให้พวกเราเข้าใจพันธกิจต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน สําคัญมากจริงๆ”

“การฝึกงานครั้งนี้ช่วยให้ตระหนักว่า 
พระเยซูคริสต์มอบการอภิบาลให้ผู้รับใช้
ไม่ใช่เฉพาะในคริสตจักร
แต่คนในชุมชนรอบคริสตจักรด้วย”
“สิ่งที่ได้เพิ่มเติมคือแผ่นดินของพระเจ้า
ไม่ใช่เฉพาะในหัวใจผู้เชื่อ
แต่มันเป็นหัวใจของทุกคนในสังคม
ซึ่งช่วยให้เชื่อได้ว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่จริงๆ

“สิ่งที่ได้เรียนรู้เมื่อเข้าร่วมโครงการคือ
การอบรมการทําความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้เข้าใจชุมชน และเข้าถึงชุมชนได้

“การเข้าถึงชุมชนจะเป็นที่ยอมรับ
เมื่อเราให้ความสัมพันธ์ที่ดี ให้เกียรติคนอื่น
ทําความดีกับคนอื่น
เขาก็รู้แล้วว่าพระคริสต์อยู่ในเรา”

“การที่คนในชุมชนยอมรับ
สร้างความรู้สึกที่ดีและภูมิใจที่ได้สร้างคุณค่า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเด็กและผู้สูงอายุ”


“การได้มาซึ่งข้อมูลทุกเรื่อง ไม่ใช่ได้มาเพราะถาม
แต่เพราะความสัมพันธ์ที่ดี คนในชุมชนจึงเล่าให้ฟัง

คํากล่าวเหล่านี้เป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งของนักศึกษาที่ได้สะท้อนถึงการเรียนรู้ เมื่อเข้าร่วมโครงการเสริมทักษะการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพระคริสตธรรมในภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (มิ.ย.-ก.ค.) โดยความร่วมมือของสถาบันบีไอที มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย คริสตจักรสามัคคีธรรมอรัญไผ่ล้อม และคริสตจักรฟ้าใส จังหวัดสระแก้ว และคริสตจักรไมตรีจิต บางพลี สมุทรปราการ มีนักศึกษาจํานวน 8 คน ซึ่งเป็นการร่วมมือเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา การค้นหาแนวทางการเป็นอาจารย์พี่เลี้ยงที่ช่วยให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาตนได้ดี และอีกทั้งเป็นการรวบรวมความเข้าใจจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาเป็นการสร้างเนื้อหารายวิชาคริสตจักรและการอภิบาลชุมชนเมื่อได้ถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ

ผลสรุปจากการประเมินโครงการ

  1. เป็นการสร้างเสริมทักษะการอภิบาลชุมชน ทําให้นักศึกษามีมุมมองพันธกิจการรับใช้ที่กว้างขึ้น
  2. นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่าง ๆ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจากการสอบถาม และนําไปสู่การพัฒนาพันธกิจได้อย่างเป็นที่ยอมรับร่วมกันในชุมชน
  3. คริสตจักรมีประสบการณ์การประเมินพันธกิจและสํารวจความคิดเห็นของคริสตสมาชิก พร้อมทั้งมีแนวทางการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
  4. คริสตจักรได้เข้าใจพันธกิจแบบองค์รวม เพื่อจะทําการอภิบาลเหมือนอย่างพระเยซูคริสต์ ทรงกระทําทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ
  5. คริสตจักรได้เป็นส่วนความสําคัญของการร่วมสร้างผู้รับใช้พระเจ้าร่วมกับสถาบันฯ
  6. ชุมชนรู้จักคริสเตียนในฐานะของผู้กระทําการดี ในการช่วยเหลือ ดูแล เป็นชีวิตที่สําแดงพระกิตติคุณ ซึ่งดังยิ่งกว่าคําพูดใดใด

จากประสบการณ์นี้ทําให้ตระหนักถึงการทําพันธกิจที่พระเยซูคริสต์มอบหมายให้สําเร็จ โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันศาสนศาสตร์ คริสตจักร และองค์กรที่สนับสนุน ทําให้สามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ