แนะนํามุมประวัติบีไอที

ที่ปรึกษา: ศาสนาจารย์วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล | ผู้เรียบเรียง: สุรศักดิ์ ปัญญาบริบูรณ์

บีไอที เติบโตพร้อมกับคริสตจักรโปรเตสแตนท์ในประเทศไทย ซึ่งทั้งศิษย์เก่า คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้โยงใยสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น ส่งต่อชีวิตแห่งการรับใช้ฯ ที่เป็นพรมาทุกยุคทุกสมัยจนถึงปัจจุบัน โดยบีไอที่ได้ย้ายสถานที่ตั้งและที่ทําการ 5 สถานที่ ซึ่งแต่ละสถานที่นั้นมี เรื่องเล่า….เรื่องราวอัศจรรย์มากมาย ส่งผลให้รู้ว่าประวัติศาสตร์บีไอที ทรงคุณค่าเพียงใด

มุมประวัติศาสตร์ฯ ได้รวบรวมเอกสาร และหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการจัดตั้งและการดําเนินงานของสถาบันฯ ซึ่งเป็นพยานสําคัญที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อและพัฒนาการทางการศึกษาด้านคริสตศาสนศาสตร์ ตลอดจนเป็นการสะท้อนบทบาทของบีไอทีในการทําหน้าที่ผลิตและพัฒนาผู้รับใช้ ศิษยาภิบาลและผู้นําคริสตจักร รวมถึงบทบาทอื่น ๆ ในการอภิบาลคริสตจักรและการรับใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ และเป็นแหล่งอ้างอิง ข้อมูลหลักฐานเชิงประวัติศาสตร์ ซึ่งจะประโยชน์แก่นักศึกษา บุคลากร คริสตจักร และตลอดจนผู้สนใจทั่วไป โดยมุมประวัติศาสตร์บีไอที่จะเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 เป็นต้นไป ณ อาคารโชตินันทเศรษฐ์ ชั้น 3

โครงร่างประวัติ
สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์
(Bangkok Institute of Theology (BIT)
ภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
7th District Church of Christ in Thailand

** บทความจากสารผู้เลี้ยง บีไอที ฉบับ สุขภาวะที่ดีของการศึกษาคริสตศาสนศาสตร์ หน้า 8-11