คุณภาพการศึกษาคริสตศาสนศาสตร์ ด้านอาจารย์ผู้สอน

ในเอเฟซัส 4:11 บอกเราว่า การสอนเป็นของประทานอย่างหนึ่งที่พระเจ้ามอบให้กับคริสตจักร เพื่อช่วยคนของพระองค์ในการนําความรู้และความจริงไปใช้ในชีวิตประจําวัน ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง การมุ่งไปที่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของเราก็ควรมุ่งไปสู่การพัฒนาตัวตนที่แท้จริงและการเตรียมพันธกิจ จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีอาจารย์ที่รู้กระบวนการเหล่านี้เป็นอย่างดี เพราะเราไม่ต้องการอาจารย์ที่ทําหน้าที่ในการอ่านงานของนักศึกษาในชั้นเรียนพระคัมภีร์เท่านั้น

“อาจารย์ที่ดี” คือ ทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่สถานศึกษา หลักสูตรหรือการฝึกอบรมใด ๆ พึงมี เราจะได้รับพระพรมาก ถ้าเรามีอาจารย์ผู้สอนที่รู้วิธีการดูแลและขัดเกลานักศึกษาอย่างมีหัวใจผู้รับใช้ เพื่อที่นักศึกษาเหล่านั้นจะมีความพร้อมที่จะออกไปทําพันธกิจที่พระเจ้าได้ทรงเรียกพวกเขา เราต้องการอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้และเข้าใจความสําคัญของวิชาตนเองเป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นแบบอย่างในสิ่งที่ตนเองรู้

เรายังต้องการอาจารย์ที่เข้าใจเทคนิคการสอนเพื่อที่อาจารย์เหล่านั้นจะมีส่วนช่วยนักศึกษา ในการออกไปเรียนรู้โลกอันแท้จริงอย่างสร้างสรรค์

มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศของอาจารย์ผู้สอนอยู่มากมายที่สามารถกล่าวถึงได้ แต่ผมต้องการชี้ให้เห็นจุดสําคัญ 2 จุดในบทความ “บทบาทของอาจารย์ผู้สอนที่เป็นเลิศคืออะไร?” (What is the role of an excellent teacher?) ดังนี้

3 บทบาทของอาจารย์ผู้สอน (The 3 Roles of the Teacher)

  1. อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้อํานวยความสะดวก (Teacher as Facilitator)

อาจารย์ผู้สอนควรทําหน้าที่เป็นเพื่อนและพี่เลี้ยงสําหรับนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนต้องโต้ตอบกับนักศึกษาในระหว่างดําเนินการสอนในหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ดังนั้นนักศึกษาสามารถเปิดเผยและอภิปรายสิ่งที่อาจารย์ผู้สอนรู้ด้วยได้ และด้วยบทบาทของอาจารย์ผู้สอนนั้น สามารถทําให้นักศึกษาเติบโตได้เช่นกัน

  1. อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ที่มีอํานาจ (Teacher as Authority)

อาจารย์ผู้สอนต้องมีอํานาจทางวิชาชีพ และควรให้ความรู้ทางวิชาชีพแก่ผู้เรียนผ่านการบรรยาย และให้ผู้เรียนกลายเป็นผู้ที่มีอํานาจในความรู้ในทางเดียวกันอาจารย์ผู้สอนมีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้รับความรู้และความเชี่ยวชาญที่ตัวผู้สอนมีแก่ผู้เรียน

  1. อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้อุปถัมภ์ (Teacher as Patron)/ผู้ปกครอง (Parent)

ได้รับการคาดหวังให้เป็นผู้ที่ปกป้องและสนับสนุนชีวิตองค์รวมของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนสามารถทําหน้าที่นี้ให้สําเร็จได้ ผ่านเรื่องราวหรือการบรรยาย และที่สําคัญอาจารย์ผู้สอนควรเป็นผู้ให้คําปรึกษาแก่ผู้เรียนทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องวิชาการความรู้

ปัจจัยในการพัฒนาอาจารย์ (Factors in Developing the Faculty)

  • อาจารย์ผู้สอนนั้นได้รับการอบรมอย่างเป็นทางการที่ตรงกับสาขาที่ตัวเองเรียนมาหรือไม่? (Do they have formal training in the right areas?)

ปริญญาระดับสูงมีความสําคัญ แต่เรื่องของการอบรมในระดับสูงนั้นมีความสําคัญมากกว่า คําถามก็คือ สิ่งที่อาจารย์ผู้สอนได้ศึกษามา มีความเกี่ยวข้องกับด้านที่จะสอนหรือไม่?

  • อาจารย์ผู้สอนมีทักษะในการปฏิบัติที่ตรงกับสาขาของตัวเองหรือไม่? (Do they have practical skills in the right areas?)

อะไรคือสิ่งที่อาจารย์จะต้องรู้วิธีในการปฏิบัติอย่างแท้จริงของสาขาที่ตนเองจะสอน? เช่น ความคาดหวังว่าอาจารย์ที่สอนเทศนาก็จะรู้วิธีการเทศนาอย่างแท้จริง การสอนหลักการอภิบาลโดยศิษยาภิบาล วิชาการให้คําปรึกษาถูกสอนโดยผู้ที่มีประสบการณ์และได้รับการอบรมในเรื่อง ของการฟัง การประกาศถูกสอนโดยผู้ที่แบ่งปันความเชื่ออย่างสม่ําเสมอ และพันธกิจมิชชั่นก็จะถูกสอนโดยผู้ที่มีประสบการณ์ในพันธกิจข้ามวัฒนธรรม เป็นต้น

  • อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีหรือไม่? (Are they good role models?)

เราหวังว่าจะเห็นในชีวิตของนักศึกษาในช่วงระยะเวลาในการเรียนของพวกเขา ปัจจัยเดียวที่สําคัญที่สุดที่ช่วยในเรื่องการเติบโตฝ่ายวิญญาณ ดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่นักศึกษาจะมองเห็นผ่านชีวิตและพันธกิจของอาจารย์ของพวกเขา แล้วคณาจารย์ของคุณใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างได้ดีแค่ไหน? (1 ทิโมธี 4:12-16)

  • อาจารย์มีของประทานสําหรับการสอนหรือไม่? (Are they gifted for teaching)

อาจารย์เป็นกลุ่มคนพิเศษ ที่พระเจ้าทรงประทานให้เพื่อเตรียมคนของพระองค์เพื่อพันธกิจ (เอเฟซัส 4:11-16) อาจารย์เหล่านี้คือศิษยาภิบาลหรือศิษยาภิบาลที่เป็นอาจารย์ที่จะใช้ประสบการณ์ของตนเองและพระคัมภีร์ เพื่อช่วยนักศึกษาเติบโตเป็นผู้ใหญ่และได้รับการขัดเกลา ให้ประกอบการดี (2 ทิโมธี 3:17)

  • อาจารย์เต็มใจที่จะเติบโตหรือไม่ ? (Are they willing to grow?)

อาจารย์ทุกคนควรจะมีความใฝ่รู้ และมีความปรารถนาที่จะเป็นผู้ใหญ่ในการเชื่อฟังและความปรารถนาที่จะพัฒนาวิธีการสอนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น โดยอุปสรรคใหญ่อย่างหนึ่งในเรื่องนี้มาจากความเย่อหยิ่ง ซึ่งเป็นความรู้สึกที่เราคิดว่าเรารู้มากพอแล้ว อาจารย์บางคนกลัวในการอภิปราย เพราะกลัวว่านักศึกษาจะถามถึงบางสิ่งที่ตัวเองไม่รู้วิชาที่สามารถถูกสอนได้โดยอาจารย์บางคนเป็นประจําทุกปีซึ่งไม่เคยเปลี่ยนวิธีการสอนเลยตั้งแต่เริ่มสอนมา คณาจารย์ผู้สอนที่ได้รับการสร้างอย่างเพียงพอมาจากคนเหล่านั้นที่เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สม่ําเสมอพร้อมกับยึดมั่นต่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องและทําทุกสิ่งให้ดียิ่งขึ้น

อาจารย์ที่จะอุทิศตัวให้กับการเรียนรู้และการเติบโตในช่วงตลอดการทํางานของเขา การอบรมอาจารย์ในระดับสูงอย่างเป็นกิจลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนี้เท่านั้น สถาบันฝึกอบรมจําเป็นต้องพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อมที่อาจารย์สามารถทํางานได้อย่างสบายใจ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สถาบันและคริสตจักรในประเทศไทยยังต้องกระตือรือร้นในการวางโครงสร้างและการโดยเฉพาะการหาทุนเพื่อโอกาสในการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบทบาทของอาจารย์และปัจจัยในการพัฒนาอาจารย์เป็นสิ่งที่สําคัญในการสร้างนักศึกษาและคริสตจักรไทยให้เข้มแข็งขึ้น


** บทความจากสารผู้เลี้ยง บีไอที ฉบับ สุขภาวะที่ดีของการศึกษาคริสตศาสนศาสตร์ หน้า 27-29