รูปแบบของหลักสูตร

1. รูปแบบ: หลักสูตรระดับ M.DIV ได้รับการรับรองจากสมาคมศาสนศาสตร์แห่งเอเชียอาคเนย์ (The Association for Theological Education in South East Asia – ATESEA)
2. ภาษาที่ใช้: ภาษาไทยเป็นหลักและภาษาอังกฤษบางรายวิชา
3. การรับเข้าศึกษา:  รับเฉพาะนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี

อาจารย์ประจำหลักสูตร

– ศาสนาจารย์ ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร
– ศาสนาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ลิ่มทองวิรัตน์
– ศาสนาจารย์ ดร.ยังซัน ชิน
– ศาสนาจารย์ ดร.อิกมัน คิม
– ศาสนาจารย์ นันทิยา เพ็ชรเกตุ
– ศาสนาจารย์ ดร.ทิวาพร ราชรักษ์

อาจารย์พิเศษ

– ศาสนาจารย์ วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล
– ศาสนาจารย์ ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
– ศาสนาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง
– ศาสนาจารย์ ดร.วันดี วจนะถาวรชัย
– ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย
– ศาสนาจารย์ ดร.นที ตันจันทร์พงศ์
– ครูศาสนา ดร.วารุนาฎ เชื้อหน่าย
– ศาสนาจารย์ จินตนา เพ็ชรเกตุ
– ศาสนาจารย์ ดร.เอษรา โมทนาพระคุณ
– ศาสนาจารย์ ดร.ศาสวัต มูลสถาน
– ศาสนาจารย์ นันทิยา เพ็ชรเกตุ
– Rev. Dr. Tom Thorstad

คณะกรรมการหลักสูตร

ประธานกรรมการ ศาสนาจารย์ ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร
กรรมการ ศาสนาจารย์ ดร.ดร.ยังซัน ชิน
กรรมการ ศาสนาจารย์ ดร.อิกมัน คิม
กรรมการ ศาสนาจารย์ นันทิยา เพ็ชรเกตุ
กรรมการ มน.ธนิต สุธิรังกูร
กรรมการและเลขานุการ อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.วรพจน์ เสรีรัตนกุล
ที่ปรึกษา ศาสนาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ลิ่มทองวิรัตน์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ รับบัพติศมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
4. เป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักร และมีศิษยาภิบาลเป็นผู้รับรอง และผู้นำคริสตจักรรับรองอีก 2 คน
5. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาทจากผู้อื่นหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
6. สอบคัดเลือกผ่านตามเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนด
7. กรณีผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ได้รับการรับรองตามที่สถาบันฯ กำหนด ให้มีการสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ของสถาบันฯ

การสอบเข้า

กำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์)
– ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2024 เวลา 8:00-16:00น.
– ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2024 เวลา 8:00-16:00น.

รายวิชาที่สอบเข้า

1. พระคัมภีร์ :พันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่
2. ภาษาอังกฤษ
3. สอบสัมภาษณ์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. ผู้ประกาศข่าวประเสริฐคริสตศาสนา
2. อนุศาสกคริสตศาสนา
3. ผู้อภิบาลในคริสตจักรและองค์การคริสเตียน
4. นักสังคมสงเคราะห์ในองค์การคริสเตียน
5. ผู้สอนจริยธรรมที่มีทักษะความรู้ทางด้านคริสตศาสนาศาสตร์
6. ผู้บรรยายธรรมด้านคริสตศาสนา
7. มิชชันนารี

เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา

1. ได้ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรคริสตศาสนศาสตร์ระดับโท (M.Div.)
2. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
3. ผ่านการเข้าร่วมค่ายเอกสัมพันธ์
4. ผ่านการปฐมนิเทศสถาบันฯ
5. ผ่านการปัจฉิมนิเทศสถาบันฯ
6. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า
7. สอบผ่านและดำเนินการจัดทำสารนิพนธ์แล้วเสร็จ
8. ผ่านการฝึกปฏิบัติงานครบ 8 ครั้ง
9. มีระยะเวลาการศึกษาไม่มากกว่าระยะเวลาการศึกษาที่กำหนด (6 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
สำหรับคนที่จบทั่วไป (สาย A) ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต และสำหรับคนที่จบพระคัมภีร์ (สาย B) ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ดังนี้
– หมวดพระคัมภีร์ (BIBLICAL STUDIES) สาย A จำนวน 30 หน่วยกิต สาย B จำนวน 30 หน่วยกิต
– หมวดศาสนศาสตร์/ประวัติศาสตร์ (THEOLOGY/HISTORY) สาย A จำนวน 21 หน่วยกิต สาย B จำนวน 12 หน่วยกิต
– หมวดพันธกิจ (PRACTICAL THEOLOGY) สาย A จำนวน 30 หน่วยกิต สาย B จำนวน 18 หน่วยกิต
– วิชาเลือกเสรี สาย A จำนวน 9 หน่วยกิต สาย B จำนวน 12 หน่วยกิต

วัน-เวลาที่เรียน

วันจันทร์ เรียน 3 วิชา ตั้งแต่ 8.00 – 20.00น.
วันอังคาร เรียน 2 วิชา ตั้งแต่ 8.00 – 16.00น.

อาจมีการปรับเปลี่ยนวัน-เวลาที่เรียนตามความเหมาะสม

แผนการศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
BBG501 AB ภาษากรีกสำหรับพระคัมภีร์ 1 3(3-0-6)
BOT501 AB พระธรรมเบญจบรรณ 3(3-0-6)
BNT501 AB พระกิตติคุณ 3(3-0-6)
TTH503 A* คริสตจริยศาสตร์ 3(3-0-6)
PVM501 AB การทรงเรียกและการสร้างสาวก 3(3-0-6)
AB ฝึกงาน


ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
BBG502 AB* ภาษากรีกสำหรับพระคัมภีร์ 2 3(3-0-6)
BNT504 AB* วรรณกรรมยอห์น 3(3-0-6)
BBI501 AB การตีความพระคัมภีร์ 3(3-0-6)
BNT502 AB จดหมายฝากของอัครทูตเปาโล 3(3-0-6)
BOT502 AB พระธรรมประวัติศาสตร์ 3(3-0-6)
PCW501 A* การนมัสการของคริสเตียนและศาสนพิธี 3(3-0-6)
AB ฝึกงาน


ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
TTH506 AB* ศาสนศาสตร์สตรี 3(3-0-6)
PCA501 A* การบริหารคริสตจักรและองค์กรคริสเตียน 3(3-0-6)
AB ฝึกงาน


ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
TTH501 AB ศาสนศาสตร์ระบบ 1 3(3-0-6)
BNT503 AB จดหมายฝากทั่วไปและวิวรณ์ 3(3-0-6)
TCH501 AB ประวัติศาสตร์คริสตจักร 1 3(3-0-6)
PEM502 AB พันธกิจมิชชั่น 3(3-0-6)
PPC501 AB การเทศนา 1 3(3-0-6)
AB ฝึกงาน


ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
BBH501 AB ภาษาฮีบรูสำหรับพระคัมภีร์ 1 3(3-0-6)
TTH502 AB ศาสนศาสตร์ระบบ 2 3(3-0-6)
TCH502 AB ประวัติศาสตร์คริสตจักร 2 3(3-0-6)
PEM501 A* การเผยแผ่ข่าวประเสริฐและการพัฒนาคริสตจักร 3(3-0-6)
PPM401 AB การวิจัยและการพัฒนาคริสตจักร
AB ฝึกงาน


ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาฤดูร้อน
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
PCE501 A* คริสเตียนศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6)
PCL501 A* การให้คำปรึกษา 3(3-0-6)
AB ฝึกงาน


ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
BOT503 AB พระธรรมกวีนิพนธ์ 3(3-0-6)
TTH504 A* ศาสนศาสตร์ร่วมสมัย 3(3-0-6)
PPM501 AB การวิจัยปฏิบัติการในคริสตจักรและสารนิพนธ์ 1 3(3-0-6)
............. AB* การเทศนา 2 / การนำแบบศิษยาภิบาล / ภาษาฮีบรู 2 3(3-0-6)
AB ฝึกงาน


ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต
BOT504 AB พระธรรมผู้เผยพระวจนะ 3(3-0-6)
TCH503 A* ประวัติศาสตร์คริสตจักรไทยและเอเชีย 3(3-0-6)
PCL502 B* การให้คำปรึกษาในภาวะวิกฤต 3(3-0-6)
PPM502 AB การวิจัยปฏิบัติการในคริสตจักรและสารนิพนธ์ 2 3(3-0-6)
AB ฝึกงาน