สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย

เปิดรับสมัครนักศึกษา: เดือนมกราคม – มีนาคม ของทุกปีการศึกษา

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร: ระดับ M.DIV

ชื่อหลักสูตร: Master of Divinity (M.DIV)

อาจารย์ประจำหลักสูตร

 • ศาสนาจารย์ ดร.ยังซัน ชิน
 • อนุศาสนาจารย์ ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร
 • ศาสนาจารย์ ดร.อิกมัน คิม
 • ศาสนาจารย์ ดร.วันดี วจนะถาวรชัย
 • ศาสนาจารย์ นันทิยา เพ็ชรเกตุ
 • ศาสนาจารย์ ดร.ทิวาพร ราชรักษ์

อาจารย์พิเศษ

 • ศาสนาจารย์ วิรัช เศรษฐ์โสภณกุล
 • ศาสนาจารย์ ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
 • ศาสนาจารย์ ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง
 • ศาสนาจารย์ ดร.เสรี หล่อกัณภัย
 • ศาสนาจารย์ ดร.นที ตันจันทร์พงศ์
 • ครูศาสนา ดร.วารุนาฎ เชื้อหน่าย
 • ศาสนาจารย์ จินตนา เพ็ชรเกตุ
 • ดร.วรรณภา เรืองเจริญสุข
 • ศาสนาจารย์ ดร.เอษรา โมทนาพระคุณ
 • Rev.Dr.Jukka Helle
 • ศาสนาจารย์ศาสวัต มูลสถาน

คณะกรรมการประจำหลักสูตร

ศาสนาจารย์ ดร.ยังซัน ชินประธานกรรมการ
อนุศาสนาจารย์ ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูรกรรมการ
ศาสนาจารย์ ดร.อิกมัน คิมกรรมการ
อาจารย์ สิรพร วีระเศรษฐ์ศิริกรรมการ
ศาสนาจารย์ ดร.วันดี วจนะถาวรชัยกรรมการ
อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.วรพจน์ เสรีรัตนกุลกรรมการและเลขานุการ
ศาสนาจารย์ ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสารที่ปรึกษา

รูปแบบของหลักสูตร

 1. รูปแบบ: หลักสูตรระดับ M.DIV ได้รับการรับรองจากสมาคมศาสนศาสตร์แห่งเอเชียอาคเนย์ (The Association for Theological Education in South East Asia – ATESEA)
 2. ภาษาที่ใช้: ภาษาไทยเป็นหลักและภาษาอังกฤษบางรายวิชา
 3. การรับเข้าศึกษา:  รับเฉพาะนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

 1. เป็นผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์ รับบัพติศมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 3. เป็นผู้มีความประพฤติดี และมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
 4. เป็นสมาชิกสมบูรณ์ของคริสตจักร และมีศิษยาภิบาลเป็นผู้รับรอง และผู้นำคริสตจักรรับรองอีก 2 คน
 5. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาทจากผู้อื่นหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
 6. สอบคัดเลือกผ่านตามเกณฑ์ที่สถาบันฯ กำหนด
 7. กรณีผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ได้รับการรับรองตามที่สถาบันฯ กำหนด ให้มีการสอบประเมินผลสัมฤทธิ์ของสถาบันฯ

การสอบเข้า : กำหนดการสอบคัดเลือก (ข้อเขียนและสัมภาษณ์)

 • ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่  25 มีนาคม 2021 เวลา 8:00-16:00น.
 • ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2021 เวลา 8:00-16:00น.

รายวิชาที่สอบเข้า :

 1. พระคัมภีร์ :พันธสัญญาเดิม และพันธสัญญาใหม่
 2. ภาษาอังกฤษ
 3. สอบสัมภาษณ์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :

 1. ผู้ประกาศข่าวประเสริฐคริสตศาสนา
 2. อนุศาสกคริสตศาสนา
 3. ผู้อภิบาลในคริสตจักรและองค์การคริสเตียน
 4. นักสังคมสงเคราะห์ในองค์การคริสเตียน
 5. ผู้สอนจริยธรรมที่มีทักษะความรู้ทางด้านคริสตศาสนาศาสตร์
 6. ผู้บรรยายธรรมด้านคริสตศาสนา
 7. มิชชันนารี

เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา

 1. ได้ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายวิชาครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรคริสตศาสนศาสตร์ระดับโท (M.Div.)
 2. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00
 3. ผ่านการเข้าร่วมค่ายเอกสัมพันธ์
 4. ผ่านการปฐมนิเทศสถาบันฯ
 5. ผ่านการปัจฉิมนิเทศสถาบันฯ
 6. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ข้อเขียนและปากเปล่า
 7. สอบผ่านและดำเนินการจัดทำสารนิพนธ์แล้วเสร็จ
 8. ผ่านการฝึกปฏิบัติงานครบ 8 ครั้ง
 9. มีระยะเวลาการศึกษาไม่มากกว่าระยะเวลาการศึกษาที่กำหนด (6 ปี)

โครงสร้างหลักสูตร : จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร สำหรับคนที่จบทั่วไป (สาย A) ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต และสำหรับคนที่จบพระคัมภีร์ (สาย B) ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ดังนี้

 • หมวดพระคัมภีร์ (BIBLICAL STUDIES) สาย A จำนวน 30 หน่วยกิต สาย B จำนวน 30 หน่วยกิต
 • หมวดศาสนศาสตร์/ประวัติศาสตร์ (THEOLOGY/HISTORY) สาย A จำนวน 21 หน่วยกิต สาย B จำนวน 12 หน่วยกิต
 • หมวดพันธกิจ (PRACTICAL THEOLOGY) สาย A จำนวน 30 หน่วยกิต สาย B จำนวน 18 หน่วยกิต
 • วิชาเลือกเสรี สาย A จำนวน 9 หน่วยกิต สาย B จำนวน 12 หน่วยกิต

แผนการศึกษา :

ค่าใช้จ่าย :