ชื่อวิชา: ดนตรีคริสตจักร (Church Music)

คำอธิบายวิชา: นักดนตรีคริสตจักรจากทีมนมัสการ : ผู้รับใช้ ผู้นำนมัสการ นักร้อง นักดนตรี ผู้ควบคุมเสียง ภาพ คอมพิวเตอร์ สื่อออนไลน์ ปฏิคมจะได้เรียนรู้ศาสนศาสตร์และทักษะต่าง ๆ ในด้านดนตรีคริสตจักรที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกจริงและนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ชื่อผู้สอน:

 • ศจ.ดร.ขจร ธนังกูรวิโรจน์
 • อาจารย์สุวลักษณ์ เลียนษี
 • อาจารย์ ดร.วิภาต วิบูลย์ภาณุเวช
 • อาจารย์สันติภาพ วิริโยทัย
 • อาจารย์สถิต สุกจงชัยพฤกษ์
 • ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
 • อาจารย์รับพร จิตติอรุณชัย
 • ศจ.ดร.ทิวาพร ราชรักษ์

ค่าลงทะเบียน: 899 บาท

คำนิยมจากผู้เรียน:

“ความเข้าใจในการนมัสการพระเจ้า การมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของการนมัสการ การอ่านและใช้พระวจนะในการนมัสการ”

“ได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการนมัสการและความหมายของคำว่านมัสการอย่างแท้จริง ได้เทคนิคการร้องเพลงและการออกเสียงต่าง ๆ”

“การฝึกการหายใจ การควบคุมการหายใจ การฟังและการจับจังหวะ การเตรียมตัวและท่าทีภายในของผู้นำนมัสการ การใส่ใจในการอ่านพระคัมภีร์”

“การนมัสการพระเจ้าต้องตระหนักถึงความถูกต้องเหมาะสมตามหลักพระคัมภีร์ ความเชื่อ และศาสนศาสตร์”

“การรู้หลักการนมัสการในเชิงศาสนศาสตร์ ซึ่งจะสามารถนําไปใช้ในการนมัสการให้มีท่าทีเเละความคิดที่ถูกต้องกับพระเจ้า”

“ได้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ความเป็นมา ทฎษฎีทางดนตรีต่าง ๆ พอควร และได้ตระหนักเห็นความสำคัญท่าทีในการรับใช้ในทีมนมัสการฯ”

“ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตในการนมัสการจากภายในจิตใจ จิตวิญญาณที่เชื่อฟังพระเจ้า”

รายละเอียดการสอน:

ครั้งที่ วันที่ หัวข้อ ผู้สอน
1 อ. 11 ม.ค. 1. อรรถาธิบายพระธรรมสดุดี 95 ศจ.ดร.ขจร ธนังกูรวิโรจน์
2 อ. 18 ม.ค. 2. Church Music and Worship อ.สุวลักษณ์ เลียนษี
3 อ. 25 ม.ค. 3. การนมัสการในพระคัมภีร์เดิมและพันธกิจนมัสการในประเทศไทย อ.ดร.วิภาต วิบูรย์ภาณุเวช
4 อ. 1 ก.พ. 4. ความสำคัญของการร้องเพลงในที่ชุมนุมนมัสการ: รากฐานดนตรีคริสตจักรจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ อ.สันติภาพ วิริโยทัย
5 อ. 8 ก.พ. 5. การใช้เสียงสำหรับผู้นำ และฝึกพัฒนา อ.สถิต สุกจงชัยพฤกษ์
6 อ. 15 ก.พ. 6. โครงสร้างการนมัสการเชิงศาสนศาสตร์ ศจ.ดร.ทิวาพร ราชรักษ์
7 อ. 22 ก.พ. 7. โสตทัศนะ เพื่อดนตรีในการนมัสการ อ.รับพร จิตติอรุณชัย
8 อ. 1 มี.ค. 8. ตะลุยสดุดี บทเพลงแห่งการนมัสการ ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร

รูปแบบการเรียน: เป็นการเรียนย้อนหลังผ่าน Moodle ที่มีวีดีโอและเอกสารประกอบการสอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

 • โทร 02-746-1103-4
 • Facebook: สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย (หรือ bittheology)
 • Line: @bittheology

ลงทะเบียน: คลิกที่นี่