ชื่อวิชา: การให้คำปรึกษา (Counseling) Ep.1 สร้างตัวตน คนให้คำปรึกษา

คำอธิบายวิชา: ผู้เรียนจะได้เรียนรู้แนวทางการช่วยผู้คนให้เติบโตและบรรลุศักยภาพทุกด้านโดยมีสุขภาวะสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ บนพื้นฐานความรัก ความห่วงใยและการดูแลผ่านกระบวนการก้าวข้ามหรือเยียวยาปัญหาในอดีตและเสริมสร้างศักยภาพบุคคลให้ค้นพบตัวตน ความหมายและวัตถุประสงค์ของพระเจ้าสำหรับตนเองในโลกนี้ เพื่อสง่าราศีของพระเจ้า

ชื่อผู้สอน:

  1. ศจ.ดร.วันดี วจนะถาวรชัย
  2. คศ.จิรภัทร จุณณวัตต์
  3. ผศ.ดร วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ

คำนิยมจากผู้เรียน:

“ได้เรียนรู้หลักการเบื้องต้นของการเป็นผู้ให้คำปรึกษาและกล้าที่จะให้คำปรึกษาผู้อื่นได้”

“ได้เรียนรู้การเป็นผู้ให้ เนื้อหาสามารถนำไปใช้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องต่อไป”

“ได้รู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักพระเจ้ามากขึ้น”

รายละเอียดการสอน:

รูปแบบการเรียน: เป็นการเรียนย้อนหลังผ่าน Moodle ที่มีวีดีโอและเอกสารประกอบการสอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

  • Facebook: สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
  • โทร: 02-746-1104
  • Line: @bittheology

ลงทะเบียน: คลิกที่นี่