ชื่อวิชา: การให้คำปรึกษา (Counseling) Ep.2 โลกของคนรับคำปรึกษา

คำอธิบายวิชา: ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการช่วยเหลือระหว่างการเป็นผู้ให้คำปรึกษาใช้คุณลักษณะชีวิต ความรู้และทักษะต่าง ๆ กระตุ้นให้ผู้รับคำปรึกษาได้สำรวจตนเอง รู้ความต้องการ เข้าใจปัญหาที่แท้จริง สามารถแก้ไขปัญหาด้วยศักยภาพของตนเอง

ชื่อผู้สอน: คศ.วิทยา วุฒิไกรเกรียง

คำนิยมจากผู้เรียน:

“อาจารย์ได้ให้มุมมองที่หลากหลายในการพยายามศึกษาเพื่อเข้าใจคนที่มารับการปรึกษามากขึ้น”

“ได้รู้แนวคิดจิตวิทยามากขึ้น สามารถเข้าใจตัวเองและผู้อื่นมากขึ้น”

“สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ดีเลยค่ะ”

“เรียนการให้คำปรึกษามีประโยชน์มากทั้งได้ช่วยหลายคนในปัญหาที่เกิดขึ้น”

“ได้เข้าใจความคิด ความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละคน ซึ่งจะต้องมีการให้คำปรึกษาที่แตกต่างกัน”

รายละเอียดการสอน:

รูปแบบการเรียน: เป็นการเรียนย้อนหลังผ่าน Moodle ที่มีวีดีโอและเอกสารประกอบการสอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

  • Facebook: สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
  • โทร: 02-746-1104
  • Line: @bittheology

ลงทะเบียน: คลิกที่นี่