ชื่อวิชา: กระดูกแห้ง…คืนชีพ EZK

คำอธิบายรายวิชา: ผู้เรียนจะได้ศึกษาพระธรรมเอเสเคียลรวมทั้งบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้เลี้ยงแกะที่ดีเป็นอย่างไร คนงานที่พระเจ้าหมายถึงเป็นอย่างไร รวมทั้งแนวทางการตีความคำสำคัญที่แตกต่าง

ชื่อผู้สอน: คศ.ดร.วารุนาฏ เชื้อหน่าย

คำนิยมจากผู้เรียน:

“ขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์ ดร.วารุนาฎที่ถ่ายทอดเบื้องหลังและภาพรวมให้เข้าใจชัดมากขึ้น ส่วนตัวได้รับข้อคิดว่าถึงแม้เอเสเคียลจะสิ้นหวังเมื่อเป็นเชลย แต่พระเจ้าทรงเป็นความหวังและมีแผนการที่ดีเสมอ”

“ได้ความเข้าใจมากขึ้นเพราะอยากรู้เรื่องกิจพยากรณ์เคยอ่านหลายครั้งแต่ไม่เข้าใจความหมาย การเรียนนี้ทําให้เรียนรู้ได้มากขึ้น

“ขอบคุณพระเจ้าที่ได้เรียนรู้เรื่องราวในพระคัมภีร์เข้าใจนํามาเป็นบทเรียนในทางของพระเจ้าและเรียนรู้ราชกิจต่าง ๆ ของพระเจ้ามากขึ้น”

“ความสําเร็จของพระเจ้ากับของเรา ตัววัดไม่เหมือนกัน ประทับใจทั้งเยเรมีย์และเอเสเคียลที่ตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้า ทําในสิ่งที่พระเจ้าเรียกแม้จะผิดแผนของตัวเอง ยากลําบาก ดูขวางหูขวางตาคนส่วนใหญ่”

“การแบ่งโครงที่เป็นตอน ๆ เป็นบท ๆ ทําให้เข้าใจได้ง่ายและได้รับการหนุนจากอาจารย์ผู้สอนทุกครั้ง”

รายละเอียดการสอน:

รูปแบบการเรียน: เป็นการเรียนย้อนหลังผ่าน Moodle ที่มีวีดีโอและเอกสารประกอบการสอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

  • Facebook: สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
  • โทร: 02-746-1104
  • Line: @bittheology

ลงทะเบียน: คลิกที่นี่