ชื่อวิชา: ข้อพระคัมภีร์ที่เข้าใจยาก (Hard sayings of the Bible)

คำอธิบายรายวิชา: ด้วยวิชานี้คุณจะพบคำอธิบายของข้อพระคัมภีร์ที่เข้าใจยากทั้งในพระธรรมพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่หลากหลายข้อเพื่อทดสอบความคิดและหัวใจของคุณในการอ่านพระคัมภีร์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น อาจารย์ผู้สอนซึ่งเป็นนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญทางพระคัมภีร์เป็นอย่างดีล้วนมีของประทานที่โดดเด่นในการแบ่งปันประสบการณ์และจะพาคุณค้นหาคำตอบที่(อ)ยากจะอธิบาย มาเปลี่ยนเรื่องราวที่พูดยากให้กระจ่าง

ชื่อผู้สอน:

  1. ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย (สอนในส่วนของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม)
  2. ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง (สอนในส่วนของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่)

คำนิยมจากผู้เรียน:

“การนำเสนอข้อพระคัมภีร์ของอาจารย์ผู้สอนทำให้เข้าใจบริบทต่าง ๆ มากขึ้น”

“การตีความโดยมีเบื้องหลังผู้เขียนพร้อมกับเปรียบเทียบข้อพระคัมภีร์เดียวกันที่ต่างเล่มกัน ทำให้เห็นภาพชัดมากขึ้นในเรื่องความสำคัญของเบื้องหลังวรรณกรรม”

รูปแบบการเรียน: เป็นการเรียนย้อนหลังผ่าน Moodle ในรูปแบบวีดีโอบันทึกการสอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

  • Facebook: สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
  • โทร: 02-746-1104
  • Line: @bittheology

ลงทะเบียน: คลิกที่นี่