ชื่อวิชา: ข้อพระคัมภีร์ที่เข้าใจยาก 2 (Hard Saying of the Bible II)

คำอธิบายวิชา: ผู้เรียนจะได้ศึกษาแนวคิดมุมกว้างของประเด็นข้อพระคัมภีร์ที่เข้าใจยากทั้งในพระธรรมพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ อาทิ ตัวเลขในพระคัมภีร์เดิมถูกต้องหรือไม่ สาวกที่พระองค์ทรงรักคือใคร และหัวข้อสำคัญต่าง ๆ ซึ่งจะพาคุณได้วิเคราะห์ปัญหาที่ยากจะเข้าใจให้กระจ่าง

ผู้สอน:

  1. ศจ.ดร.เสรี หล่อกัณภัย (สอนในส่วนของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม)
  2. ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง (สอนในส่วนของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่)

คำนิยมจากผู้เรียน:

“การเรียนพระคัมภีร์ทั้งแบบห้องเรียนและ e-learning ดีทั้ง 2 แบบ ทำให้สะดวกและเรียนไปพร้อมกันได้”

“ข้อพระคัมภีร์ที่ใช้สอนมีความน่าสนใจ อาจารย์ตอบคำถามได้ตรงประเด็น”

รายละเอียดการสอน:

รูปแบบการเรียน: เป็นการเรียนย้อนหลังผ่าน Moodle ที่มีวีดีโอและเอกสารประกอบการสอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

  • Facebook: สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
  • โทร: 02-746-1104
  • Line: @bittheology

ลงทะเบียน: คลิกที่นี่