ชื่อวิชา: พระธรรมวิวรณ์

คำอธิบายรายวิชา: ผู้เรียนจะได้รับแนวทางการอ่านและตีความพระธรรมวิวรณ์ตามมุมมองพระคัมภีร์อย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นพระธรรมที่จะเปิดประตูแห่งความหวังให้กับผู้อ่านทุกคน

ชื่อผู้สอน: ศจ.ดร.วิริยะ ทิพยวรการกูร

คำนิยมจากผู้เรียน:

“การบรรยายดี อาจารย์พูดไม่เร็วเกินไป มีภาพตัวอย่างประกอบ ทำให้จินตนาการและเข้าใจได้ดีมากขึ้น”

“มีคำอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ทำให้ผู้เรียนสนุกกับการติดตามเนื้อหาและเรียนอย่างเข้าใจ มีการประยุกต์ใช้ ก็เป็นประโยชน์สำหรับผู้เรียน” 

“ได้รู้ว่าการตีความพระธรรมวิวรณ์มีหลายแบบ ทีนี้ เราก็เลยพยายามจะเข้าใจว่าผู้เขียนต้องการจะสื่อสารอะไรให้กับผู้อ่านยุคแรก ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเราไม่มีทางเข้าใจได้หมด สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ เมื่อเราอ่านวิวรณ์แล้ว เราจะนำวิวรณ์มาปรับใช้กับสถานการณ์ที่เราเจออยู่ได้อย่างไร”

“เข้าใจวิธีการอ่านพระธรรมวิวรณ์ว่าเหตุการณ์เรื่องราวที่บรรยายนั้น สอนอะไรเรา เตือนใจเราให้เห็นพระพร มีความหวังใจ ให้อดทน และสัตย์ซื่อ ไม่หลงไปกับการล่อลวง  มากกว่าการที่จะ focus ไปที่คิดว่าเป็นการทำนายอนาคต การเรียงลำดับเหตุการณ์  การแปลความหมายของสัญลักษณ์”

“หลังจากเรียนจบ ทำให้การอ่านหนังสือวิวรณ์มีความเข้าใจในความหมายตามที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อสารมากขึ้น ไม่น่ากลัวหรือน่ากังวลเหมือนที่ผ่านมาก่อนเรียน”

“ได้เข้าใจพระธรรมวิวรณ์อย่างถูกต้อง  มีท่าทีที่ถูกต้องต่อการรับใช้พระเจ้ามากขึ้น ให้อภัยต่อคนที่เคยทำผิดต่อเรา มีใจห่วงใยคนที่ยังไม่เชื่อ และอยากมีส่วนในการสอน การรับใช้พระเจ้ามากขึ้น”

“เปลี่ยนมุมมองพระธรรมวิวรณ์ ตอนแรกคิดว่าพูดถึงอนาคต การเรียนทำให้ได้บทเรียน คำหนุนใจ”

“ความเข้าใจในเนื้อหายากๆ การแปลงเรื่องราวต่างๆ ในอดีตเป็นบทเรียนเพื่อปัจจุบัน เข้าใจพระคำมากขึ้นครับ”

รายละเอียดการสอน:

รูปแบบการเรียน: เป็นการเรียนย้อนหลังผ่าน Moodle ที่มีวีดีโอและเอกสารประกอบการสอน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 

  • Facebook: สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
  • โทร: 02-746-1104
  • Line: @bittheology

ลงทะเบียน: คลิกที่นี่