หลักสูตรประกาศนียบัตรคริสตศาสนศาสตร์ศึกษา-การอภิบาล (ปคศ.)

ทางสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ภาค 7 แห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้วางแผนการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างเทคนิคผู้นำฆราวาสในคริสตจักร” ขึ้น จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือจากท่านช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับคนในคริสตจักรและคนในชุมชนโดยรอบ

สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ได้รับมอบหมายจากสภาคริสตจักรในประเทศไทยและคริสตจักรภาค 7 ให้ทำหน้าที่อบรมผู้นำฆราวาสในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเสริมสร้างเทคนิคผู้นำฆราวาสในคริสตจักร” หลักสูตรประกาศนียบัตรคริสต์ศาสนศาสตร์ศึกษา-การอภิบาล (ปคศ.) CERTIFICATE IN THEOLOGICAL EDUCATION (Cert.T.E.)

1) เพื่อให้การศึกษาสำหรับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจของฆราวาส ผู้นำและผู้รับใช้ในคริสตจักรสังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ด้วยหลักสูตรศาสนศาสตร์ระยะสั้น
2) เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนสามารถร่วมกระทำพันธกิจรับใช้ได้อย่างมีเอกภาพในคริสตจักร

คำอธิบายรายวิชา

ST100 ความรู้พระคัมภีร์เบื้องต้น

ศึกษาความเป็นมา ผู้เขียน เป้าหมาย สาระและโครงสร้างของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ อันเป็นพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในการทำพันธกิจได้อย่างมีประสิทธิผล

ST200 ศาสนศาสตร์

ศึกษาประเด็นหลักทางศาสนศาสตร์ที่สำคัญอย่างเป็นระบบ  เพื่อเป็นกรอบความคิดสำหรับความเชื่อของคริสตชนที่ถูกต้องและเหมาะสมกับบริบทของคนไทย

ST300 สภาคริสตจักรในประเทศไทย

ศึกษาทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ของสภาคริสตจักรในประเทศไทย ระบบการปกครองนโยบาย โครงสร้าง แผนงานตามนโยบาย การบริหารงานพันธกิจของสภาคริสตจักรฯ  ธรรมนูญ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับคริสตจักรและหน่วยงาน  เพื่อการทำพันธกิจคริสตจักรที่อันหนึ่งอันเดียวกัน

ST400 การทำพันธกิจ

ศึกษาศาสนศาสตร์ปฏิบัติในเรื่องศาสนพิธี การนมัสการ การเทศนา การสร้างสาวก คริสตจักรเซลล์  คริสเตียนศึกษา กลุ่มสามัคคีสัมพันธ์ การประกาศเผยแพร่พระกิตติคุณ และพันธกิจกับชุมชนและสังคม เพื่อให้คริสตจักรสามารถกระทำพันธกิจตามบทบาทได้อย่างเกิดผล

ST503 พันธกิจอภิบาล

ศึกษาทำความเข้าใจความหมายของการอภิบาล การให้คำปรึกษาในภาวะวิกฤตของชีวิตและชุมชน และการเทศนาสั่งสอนพระวจนะ

ตารางเวลาในการจัดสัมมนาโครงการ STEP วันที่ 15 มีนาคม 2023

08.00 - 08.10น. ลงทะเบียน และนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลง
08.10 - 10.00น. แนะนำสาระของวิชา ST100 ความรู้พระคัมภีร์เบื้องต้น โดย ศจ.ดร.สุรศักดิ์ กิติเรืองแสง
10.00 - 10.10น. ทานของว่าง
10.10 - 12.00น. แนะนำสาระของวิชา ST300 สภาคริสตจักรในประเทศไทย โดย ศจ.วิรัช เศรษฐโสภณกุล
12.00 - 13.00น. ทานอาหารเที่ยง
13.00 - 15.00น. แนะนำสาระของวิชา ST200 ศาสนศาสตร์ โดย อ.นรินทร์ สุวเนาวรัตน์
15.00 - 15.10น. ทานอาหารว่าง
15.10 - 17.00น. แนะนำสาระของวิชา ST503 พันธกิจอภิบาล โดย ศจ.วรินทร์ ราชรักษ์
17.00 - 17.30น. ทานอาหารเย็น
17.30 - 19.00น. แนะนำสาระของวิชา ST400 การทำพันธกิจ โดย ศจ.สุรพล ใบบริบาลกุล

ค่าลงทะเบียน

1,500 บาท รวมค่าอาหาร ของว่าง และเอกสารประกอบการสอน สามารถกดสมัครเรียนได้ที่แบนเนอร์ด้านล่างนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: อ.พรนภา

โทรศัพท์ 02-746-1103-4 
มือถือ 081-356-7260
LINE: @bittheology