ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับ M.Div. ประจำปีการศึกษา 2562

สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับ M.Div. ประจำปีการศึกษา 2562 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

นางดวงสมร จิรัฐิติกาลชัย

นางสาวคณภคพร สิทธิบุศย์

นางสาวรัชฎาภรณ์ กันทะเตียน

นายกำชัย อุทัยแสนปรีดา

นายคาระ อยู่ตะ

นายบุญยวัฒน์ จันทร์พันธ์

นายพรเลิศฤทธิ์ ชุณหธรรม

นายลิป่า อนันต์กุลจรรยา

นายสมบัติ มั่นคงยิ่ง

นายสรรเสริญ จิรัฐิติกาลชัย

นายสีมู ลาหู่

นายแสงพูเพชร ไชยะวง