การประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษากับนักศึกษา

การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการบริหารจัดการและดำเนินกิจกรรมตามปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่บนพื้นฐาน การป้องกัน ไม่ให้เกิดการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพและผลผลิตไม่มีคุณภาพ การส่งเสริม การดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพส่งผลต่อผลผลิตที่มีคุณภาพ ดังนั้น คุณภาพการศึกษา เพื่อ คุณภาพคน

ความจำเป็นในการประกันคุณภาพ

 1. ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
 2. สร้างความมั่นใจให้แก่สังคมว่าสามารถผลิตคนที่มีคุณภาพ
 3. เพื่อให้ข้อมูลแก่สาธารณะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาลและประชาชนทั่วไป
 4. ความหลากหลายในคุณภาพของสถานศึกษาการแข่งขันกันสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 5. ความจำเป็นที่จะต้องสร้างองค์ความรู้ให้เป็นสากลเพื่อการยอมรับจากนานาชาติ

ผู้ได้ประโยชน์จากการประกันคุณภาพ

 • นักศึกษา : เป็นคนดี มีคุณภาพ มีความรู้ มีงานทำ มีเงินเดือนตามเกณฑ์ มีความสุข
 • ผู้ปกครอง : ไว้วางใจในสถาบันที่จะให้ลูกหลานเข้าศึกษา
 • ผู้ประกอบการ/นายจ้าง : ได้บุคลากรที่ดี มีความรู้ ความสามารถตรงตามต้องการ
 • ประชาชน/สังคม/รัฐบาล : ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพได้องค์ความรู้จากงานวิจัยที่เป็นผลผลิตจากสถาบันการศึกษา
 • มหาวิทยาลัย/สถาบันฯ : ได้ชื่อเสียง ดำรงอยู่ได้

บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ

 1. การเรียนการสอน
  • ศึกษาหลักสูตรรายวิชาเพื่อวางแผนการเรียนที่มีคุณภาพ
  • ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ มหาวิทยาลัย / ของคณะหรือของภาควิชาตรวจสอบตนเองและมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง
  • ประเมินการสอนของอาจารย์ด้วยความจริงใจ ตรงตามความเป็นจริง เพื่อนำสู่การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
  • ประเมินประสบการณ์ที่ได้รับเพื่อการพัฒนา
  • ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมวิชาการ
 2. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
  • สร้างองค์กรนักศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นระบบโดยมี การวางแผน (P) การดำเนินการ (D) การตรวจสอบ ( C) และการนำผลการตรวจสอบไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (A) อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
  • เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การนักศึกษาตลอดจนชมรมต่าง ๆ จัดขึ้น
  • เสนอความต้องการของตนเองเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาโดยความสุจริตใจ
  • มีส่วนในการประเมินบริการต่าง ๆ ที่สถาบันจัดให้อย่างจริงใจ ตรงตามความเป็นจริง
 3. การบริการวิชาการ
  • ดำเนินกิจกรรมชมรมทางด้านวิชาการและเผยแพร่ บริการวิชาการแก่ชุมชน
  • ร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของสถาบัน
  • พัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองจากการเรียนรู้
  • เพื่อนำไปสู่การให้บริการแก่ชุมชน
 4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • ดำรงตนไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ดีงาม
  • ร่วมกิจกรรมและเผยแพร่วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามของคณะ มหาวิทยาลัยและสังคม
  • แนะนำตักเตือนเพื่อนร่วมสถาบันในอันที่จะส่งเสริม วัฒนธรรมอันดีงาม
 5. การบริหารจัดการ
  • เสนอ-แสดงความคิดเห็นแก่ผู้บริหารอย่างสร้างสรรค์ ตามขั้นตอน เพื่อช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัย
  • การเงินและงบประมาณ
  • รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้ในการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบเสนอต่อคณะและมหาวิทยาลัย

ให้ความรู้เรื่อง Christian Character “รักและบริการ” คุณค่าร่วมในคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยคริสเตียน

 1. รัก และ สามัคคี (Love and Unity)
 2. อาสา และ ช่วยเหลือ (Volunteer and Helpfulness)
 3. กล้าหาญ และ เสียสละ (Courage and Sacrifice)
 4. อดทน และ อดกลั้น (Endurance and Restraint)
 5. ซื่อสัตย์ และ สุจริต (Faithfulness and Honesty)
 6. ให้อภัย และ ใจสุภาพ (Forgiveness and Politeness)
 7. สร้างสันติ และ การปรองดอง (Peace making and Reconciliation)
 8. ใส่ใจ และ ใฝ่รู้ (Concentration and Inquisitiveness)
 9. คิดอย่างสร้างสรรค์ และมีนวัตกรรม (Creative thinking and Innovation)
 10. มีเป้าหมาย และ มุ่งความสำเร็จ (Goal-Orientation and Toward Success)

วัฒนธรรมการให้บริการที่เป็นเลิศของมหาวิทยาลัยคริสเตียน

 1. บริการด้วยรอยยิ้ม (Serve with a smile)
 2. บริการด้วยท่าทีกระตือรือร้น (Serve enthusiastically)
 3. บริการมากกว่าเดิม (Serve more than before)
 4. บริการอย่างสัตย์ซื่อ (Serve with honesty)
 5. บริการผู้ใช้บริการก่อนทำงานประจำ (Serve client before doing routine work)
 6. บริการด้วยความรู้สึกเป็นเจ้าของ (Serve with a sense of ownership)
 7. บริการด้วยหัวใจ (Serve from the heart)
 8. บริการอย่างมีนวัตกรรม (Serve innovatively)
 9. บริการเป็นทีม (Serve on a team)
 10. บริการอย่างมีวินัย (Serve with discipline)
 11. บริการเพื่อส่วนรวม (Serve with mindfulness)
 12. บริการให้ผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจ (Serve to delight the client)

หากต้องการอ่านบทความนี้ในรูปแบบ PDF สามารถอ่านได้ ที่นี่

อ้างอิง

http://www.arts.su.ac.th/images/km/student/001.pdf
http://49.231.174.6/e-filing/forms/randqa/student-qa.ppt