แจ้งยกเลิกการไปค่าย Power of Love 2020

เรื่อง ยกเลิกการไปค่ายอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริการ (Power of Love)

ตามประกาศของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 สถาบันฯ จึงยกเลิกการจัดค่ายอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริการ (Power of Love) ณ คริสตจักรกิ่วผักเผ็ด ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 9-15 เมษายน 2563 และงดรับการถวายสำหรับการสนับสนุนค่ายดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยทางสถาบันฯ จะโอนเงินที่ได้รับการสนับสนุนไปยังคริสตจักรกิ่วผักเผ็ดตามแผนที่วางไว้ ขอขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมในพันธกิจของสถาบันฯ ทั้งนี้สถาบันฯ จะจัดส่งเอกสารแจ้งอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งแนบหลักฐานการโอนเงินให้ผู้สนับสนุนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ