สอบสารนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1/2020

นักศึกษาหลักสูตรคริสตศาสนศาสตร์ระดับโท (M.Div) ปี.3 สอบนำเสนอสารนิพนธ์ 1 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2020 ทั้งหมด 8 คน ในวันที่ 13, 18 และ 20 พฤศจิกายน ค.ศ.2020 ณ สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ (BIT)