ผลการประกวดออกแบบโลโก้ 80 ปีบีไอที

ตามที่ทางสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ได้จัดประกวดออกแบบโลโก้ฉลองครบรอบ 80 ปีของสถาบัน โดยมีหัวข้อคือ The Beginning of the New Normal โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของการจัดงาน และเงินรางวัลจำนวน 8,000 บาท ทางสถาบันฯ ขอประกาศผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศการออกแบบโลโก้ฉลอง 80 ปีของสถาบันฯ ได้แก่

ผลงานของ คุณสมชาย นิลแก้ว

โดยทางกรรมการจัดงานฉลองครบรอบ 80 ปีของสถาบันฯ จะทำการติดต่อผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศไปภายหลัง

ส่วนรางวัลอื่น ๆ มีดังนี้

ผู้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 2 ท่าน มีดังนี้

คุณสุรัตนชัย ชื่นตา

คุณศิปภา เลี้ยงประไพพันธ์

ผู้ได้รับรางวัลปลอบใจ มีดังนี้

คศ.ศรุต ล้อมไพบูลย์

คุณเชิดศักดิ์ เลิศธรรมคุณ