Spelling Bee Contest (1/2021)

ระเบียบการการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee Bible)

ด้วยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ จะจัดกิจกรรมการแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) หัวข้อ “SPELLING BEE B-I-B-L-E” สำหรับนักศึกษา M.Div. สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ ทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จึงขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจ ร่วมสมัครเข้าแข่งขัน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน 

1.1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกฝนการสะกดคำศัพท์ในชีวิตประจำวันผ่านทางพระคัมภีร์ และการอ่าน ทั่วไป 
1.2 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้กับนักศึกษา

2. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน 

เป็นนักศึกษา M.Div. ของสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์

3. ประเภทและระดับของการแข่งขัน 

การแข่งขันจะเป็นประเภทบุคคล

4. วิธีดำเนินการ รายละเอียดหลักเกณฑ์และการตัดสินการแข่งขัน

4.1 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องลงทะเบียนเข้าแข่งขันตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ในกำหนดการ โดยกิจกรรม การสะกดคำภาษาอังกฤษจะดำเนินการผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom 
4.2 การแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จะใช้คำศัพท์สองกลุ่ม คือ กลุ่มคำศัพท์ทั่วไป และกลุ่มคำ ศัพท์ในพระคัมภีร์ คือ ชื่อพระคัมภีร์ ชื่อบุคคล สถานที่ และเหตุการณ์ในพระคัมภีร์โดยการแข่งขันจะแบ่ง ออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ 

>>> รอบที่ 1

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสะกดคำตามที่ทางคณะกรรมการกำหนด โดยจะมีครูเจ้าของ ภาษาจะเป็นคนอ่านคำศัพท์ 2 รอบ และประโยคตัวอย่าง 1 รอบ  

ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุดจำนวน 5 คนแรก จะได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายต่อไป 

>>> รอบที่ 2

ผู้เข้าแข่งขันรอบสุดท้าย จับฉลากเพื่อให้ได้ลำดับที่ 1-5 การแข่งขันโดยการสะกด คำศัพท์ปากเปล่าถูกต้องมากที่สุดในเวลา 60 วินาที จะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน 

5. ระยะเวลาและสถานที่ 

การแข่งขันจะจัดขึ้นผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom ในวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2021 เวลา 18.30น.  เป็นต้นไป

6. รางวัลการแข่งขัน 

ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด 3 ลำดับ จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 

  • ทุนการศึกษา 500 สำหรับรางวัลชนะเลิศ 
  • ทุนการศึกษา 300 สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
  • ทุนการศึกษา 200 สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

7. การสมัครเข้าแข่งขัน 

สมัครผ่านอาจารย์อนุสรณ์ คชเกร็ง ได้โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 086-608-8561 หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Line: add_compassion

8. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร ติดตามผลการสมัคร หรือรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการ แข่งขันได้ที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการการแข่งขันสะกดคำ อาจารย์อนุสรณ์ คชเกร็ง หัวหน้าฝ่ายภาควิชาภาษาอังกฤษ สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์: 086-608-8561 
Line ID: add_compassion