Spelling Bee Contest (2/2021)

ระเบียบการการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee Bible)

 ด้วยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สถาบันกรุงเทพคริสตศาสตรศาสตร์ จะจัดกิจกรรมการแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) หัวข้อ “SPELLING BEE B-I-B-L-E” สำหรับนักศึกษา M.Div สถาบันกรุงเทพคริสตศาสศาสตร์ 

ทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จึงขอเชิญนักศึกษาผู้สนใจ ร่วมสมัครเข้าแข่งขัน โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน

1.1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกฝนการสะกดคำศัพท์ในชีวิตประจำวันผ่านทางพระคัมภีร์ และการอ่านทั่วไป

1.2 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารให้กับนักศึกษา

2. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

เป็นนักศึกษา M.Div สถาบันกรุงเทพคริสตศาสศาสตร์ 

3. ประเภทและระดับของการแข่งขัน

การแข่งขันจะเป็นประเภทบุคคล  

4. วิธีดำเนินการ รายละเอียดหลักเกณฑ์ และการตัดสินการแข่งขัน

4.1 ผู้เข้าแข่งขันจะต้องลงทะเบียนเข้าแข่งขันตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ในกำหนดการ โดยกิจกรรมการสะกดคำภาษาอังกฤษจะดำเนินการผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom

4.2 การแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ จะใช้คำศัพท์ในพระคัมภีร์ และคำศัพท์ที่ใช้ในคริสตจักร (ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รายการคำศัพท์เพื่อเตรียมตัวก่อนประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนถึงวันแข่ง) โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่

รอบที่ 1: ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสะกดคำตามที่ทางคณะกรรมการกำหนด โดยจะมีครูเจ้าของภาษาจะเป็นคนอ่านคำศัพท์ 2 รอบ และประโยคตัวอย่าง 1 รอบ 

ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุดจำนวน 5 คนแรก จะได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายต่อไป

รอบที่ 2: ผู้เข้าแข่งขันรอบสุดท้าย จับฉลากเพื่อให้ได้ลำดับที่ 1-5 การแข่งขันโดยการสะกดคำศัพท์ปากเปล่าถูกต้องมากที่สุดในเวลา 60 วินาที จะเป็นผู้ชนะการแข่งขัน

5. ระยะเวลาและสถานที่

การแข่งขันจะจัดขึ้นผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom ในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2022 เวลา 18.30 น. เป็นต้นไป

6. รางวัลการแข่งขัน

ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนสูงสุด 4 ลำดับ จะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

  • ทุนการศึกษา 600 บาท สำหรับรางวัลชนะเลิศ
  • ทุนการศึกษา 400 บาท สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  • ทุนการศึกษา 300 บาท สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  • ทุนการศึกษา 200 บาท สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

7. การสมัครเข้าแข่งขัน

สามารถสมัครผ่านอาจารย์อนุสรณ์ คชเกร็ง ได้โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ 086-608-8561 หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Line: add_compassion

8. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร ติดตามผลการสมัคร หรือรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับการแข่งขันได้ที่ อาจารย์อนุสรณ์ คชเกร็ง

หมายเลขโทรศัพท์: 086-608-8561 
Line ID: add_compassion