ประกาศ เรื่อง มาตรการเข้า-ออก สถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์