มอบหนังสือ “พจนานุกรมศัพท์ฮีบรูในพระคัมภีร์” ให้กับห้องสมุด

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ศาสนาจารย์ ดร.โยชิฮิโกะ ฮิดากะ ได้มอบหนังสือ “พจนานุกรมศัพท์ฮีบรูในพระคัมภีร์” ให้กับห้องสมุดสถาบันกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์ จำนวน 2 เล่ม ทางห้องสมุดขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างมาก หนังสือชุดนี้จะเป็นประโยชน์ในการศึกษาแก่อาจารย์และนักศึกษาต่อไป