@ บีไอที (ก.ค. 2566) | @ BIT (July 2023)

@ บีไอที (ก.ค. 2566) ฉบับภาษาไทย

@ BIT (July 2023) English Version