@ บีไอที (พ.ย. 2566) | @ BIT (November 2023)

@ บีไอที (พ.ย. 2566) ฉบับภาษาไทย

@ BIT (Nov 2023) English Version